بسم الله الرحمن الرحیم

طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ أَلا إِنَّ اللّه‏َ یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ؛

طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

(مصباح الشریعه،ص13)


 

1-کدام مورد زیر متن را به صورت ضخیم نشان میدهد؟

1)italic

2)bold

3)underline

4)regular

 

2-کلید میانبر مورب کردن کدام است؟

1)Ctrl+I

2)Ctrl+B

3)Ctrl+U

4)Ctrl+Z

 

3-اگر بخواهیم حروف را به صورت اندیس پایین بنویسیم از ................ استفاده میکنیم.

1)subscript

2)shadow

3)Emboss

4)superscript

 

4-کدام جلوه ی زیر کاراکتر ها را توخالی نمایش میدهد؟

1)engrave

2)subscript

3)outline

4)emboss

 

5-کدام گزینه برای تغییر حروف نوشته شده ی لاتین به حروف بزرگ است؟

1)LowerCase

2)ToggleCase

3)UpperCase

4)Sentence Case

 

6- برای کاهش اندازه ی قلم از کلیدهای میانبر ............ استفاده میشود.

1)Ctrl+]

2)ctrl+[

3)ctrl+Enter

4)Alt+Space

 

7- در ابزار های ترازبندی،Justify چه عملی انجام میدهد؟

1)تراز از راست

2)تراز از چپ

3)تراز از وسط

4)تراز از دوطرف

 

8- First Line Indent چه کاربردی در پاراگراف دارد؟

1)تعیین فاصله ی بین خطوط پاراگراف

2)تعیین فاصله ی قبل پاراگراف

3)تعیین فاصله ی تورفتگی خط اول

4)تعیین فاصله ی بعدی پاراگراف

 

9-جهت حذف Tab تعریف شده از کدام دکمه در کادر محاوره ای آن استفاده میشود؟

1)Delete

2)Clean

3)Remove

4)Clear

 

10- کلید میانبر وسط چین نمودن متن کدام است؟

1)Ctrl+R

2)Ctrl+E

3)Ctrl+L

4)Ctrl+J

 

11- جهت ایجاده لیست علامت گذاری کدام ابزار مناسب است؟

1)Bullets

2)Numbering

3)Table

4)Symbol

 

12-برای ایجاد سرصفحه از کدام سربرگ و گزینه استفاده میشود؟

1)home=>Footer

2)View=>Header

3)Insert=>Header

4)Refrence=>Footer

 

13-عمل گزینه ی Different First Page در درج سرصفحه و پاصفحه چیست؟

1)برای صفحه ی اول یک سر صفحه و پاصفحه متفاوت در نظر میگیرد.

2)سرصفحه و پاصفحه برای صفحه ی اول را حذف میکند.

3)برای صفحه ی اول یک پاورقی ایجاد میکند.

4)سرصفحه و پاصفحه ی ورق اول غیر فعال میکند.

 

14- کدام گزینه برای شماره گذاری صفحات در Word است؟

1)Numbering

2)Page Number

3)Header

4)Page Setup

 

15- کدام ابزار مناسب برای ایجاد پاورقی یک عبارت است؟

1)Footnote

2)Footer

3)Page Number

4)Note Page

 

16- ابزار Format Painter چه عملی انجام میدهد؟

1)قالب متن انتخابی را پاک میکند.

2)متن را به محل جدید کپی میکند

3)ابزارهای نقاشی را در اختیار کاربر قرار میدهد

4)قالب متن را به متن دیگر منتقل میکند

 

17- برای شکستن خطوط یک پاراگراف با حفظ تراز و عدم بهم خوردگی متن از کدام کلید استفاده میشود؟

1)Enter

2)Shift+Enter

3)Ctrl+Enter

4)Backspace

 

18- برای تعیین فاصله بین خطوط پاراگراف کدام گزینه به صورت پیش فرض میباشد؟

1)At Least

2)1.5Line

3)Double

4)Multiple

 

19- کدام گزینه برای تنظیم شروع شماره صفحات از عدد خاصی میباشد؟

1)Alignment

2)position

3)start at

4)Continue

 

20- برای تغییر رنگ قلم متن نوشته شده از .................. استفاده میشود

1)Font Color

2)Fill Color

3)Font

4)Highlight

  

سوالات تستی Word
ردیف گزینه صحیح توضیحات
1 2 italic:مورب یا کج ،Bold جهت ضخیم کردن ،Underline جهت زیرخط دار کردن متن ،Regular سبک معمولی متن
2 1

Ctrl+Iمعادل ایتالیک ، Ctrl+Bمعادل بولد  ، Ctrl+U معادل آندرلاین ، Ctrl+Zمعادل Undo میباشد

3 1 subscript برای اندیس پایین یا زیر نویس ،Superscript برای اندیس بالا یا توان نویسی استفاده میشود.
4 3 Engrave جهت کنده کاری متن، Outline جهت توخالی کردن متن،Embossجهت برجسته نویسی متن و Shadow جهت سایه دار کردن متن
5 3

Lowercase تبدیل به حروف کوچک، Toggle Case حروف بزرگ و کوچک به صورت برعکس، uppercaseتبدیل به حروف بزرگ , Sentence Case تبدیل حرف اول جمله به بزرگ را انجام میدهد.

6 1 Ctrl+]جهت کاهش اندازه قلم و Ctrl+[ جهت افزایش اندازه قلم ،
7 4 از گزینه Left جهت تراز از چپ، از گزینه Right جهت تراز راست، گزینه Center جهت تراز وسط و از گزینه Justfiy جهت تراز دوطرف
8 3 First line Indentتورفتگی خط اول یا بیرون زدگی خط دوم به بعد و Hanging بیرون زدگی خط اول میباشد.
9 4 جهت حذف یک Tab تعریف شده در پنجره ی مربوطه (که از پنجره ی پاراگراف و انتخاب دکمه ی Tabs باز میشود.)از دکمهClear و جهت حذف چند Tab از Clear All استفاده میشود.
10 2 Ctrl+R وظیفه راست چین کردن،Ctrl+E وظیفه وسط چین،Ctrl+Lوظیفه چپ چین کردن و Ctrl+J وظیفه تراز از دو طرف
11 1 علامت گذاری توسط Bullets و شماره گذاری توسط numbering انجام میشود و ازtable جهت درج جدول و از Symbol جهت درج علائم دلخواه در بیرون متون استفاده میشود.
12 3 ایجاد سرصفحه و پاصفحه از سربرگ Insert و گزینه های Header و Footer امکان پذیر است.
13 1 Defferent First Page جهت متفاوت بودن سرصفحه و پاصفحه ورق اول و Different odd and Even جهت متفاوت بودن سرصفحه و پا صفحه ی ورق های زوج و فرد میباشد.
14 2 Numbering برای درج عدد در ابتدای هر خط ،page Number  برای شماره گذاری صفحات Header برای درج سرصفحه و Page setup  برای تنظیمات کاغذ میباشد.
15 1 Footnote برای درج پاورقی است در واقع درج توضیحی برای متون در بدنه سند است.
16 4 قالب متن را به دیگر منتقل میکند.
17 2 کلید Enter تشکیل پاراگراف جدید میدهد و Ctrl+Enter به صفحه جدید میرود ولی Shift+Enterخطوط پاراگراف را میشکند.
18 1 at least به صورت پیش فرض است و اندازه 1.25 واحد است، line 1.5 یک و نیم برابر single (یک واحد است)double دو برابر حالت single است و Multiple ضریبی از اعداد انتخابی است
19 3 اگر بخواهیم شماره صفحات از عدد خاصی شروع شود آن عدد را از بخش Start at در کادر محاوره ای Format Page Number انتخاب میکنیم ولی گزینه Continue شماره ها را از ابتدا به بعد قرار میدهد.
20 1 Font color جهت تغییر رنگ قلم،fill color جهت تغییر رنگ زمینه،font جهت تغییر نوع قلم و highlight جهت تغییر رنگ پس زمینه نوشته ها است.