بسمه تعالی

سوالات تستی Excel+ جواب و توضیحات مختصر جوابها


1.کدام نرم افزار زیر صفحه گسترده به شمار می رود؟

1.word
2.excel
3.windows
4.access

2. کدام مورد زیر جزء کاربردهای نرم افزار Excel میباشد؟

1.تهیه گزارش مالی
2.تهیه نمودار

3.تهیه لیست و گزارش
4.تمامی موارد صحیح است.

 

3. هر کار پوشه دارای چه تعداد صفحه کاری می باشد که به آن .......... گفته میشود؟

1.workbook
2.worksheet
3.cell
4.spreadsheet

 

4. به هر خانه از جدول کار برگ ........... میگویند.

1.Cell
2.table
3.row

4.column

 

5.کدام آدرس زیر جهت دسترسی به یک سلول صحیح نمی باشد؟

1.B55
2.AF700
3.Z80
4.25A

 

6. در صورتی که بخواهیم یک کار پوشه جدید با استفاده از الگوهای خودمان ایجاد کنیم کدام مورد مناسب است؟

1.Workbook blank
2.installed template
3.my template
4.new from existing

 

7.فرمت یا پسوند فایل ذخیره شده در اکسل نسخه 2007 کدام است؟

1.XLS
2.XM
3.XLC
4.XLS

 

8. کلید میانبر ذخیرهی کار پوشه با نام جدید کدام است؟

1.F11
2.F12
3.F8
4.F3

 

9. بطور پیش فرض در یک کار پوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟

1.3
2.4
3.2
4.5

 

10.برای رفتن به آخرین سطر یک صفحه کاری از کلید میانبر ............ لستفاده میشود؟

1.ctrl+راست
2.ctrl+چپ
3.ctrl+بالا
4.ctrl+پایین

 

11. برای حرکت بین کار پوشه های باز از چه روشی استفاده میشود؟

1.سربرگ view و گروه window ابزار switch windows
2.سربرگ view و گروه window ابزار new window
3.سربرگ view و گروه window ابزار arrange all
4.سربرگ view و گروه document view

 

12. نام پیش فرض فایل های excel چیست؟

1.document
2.book
3.workbook
4.database

 

13. برای تغییر تنظیمات نرم افزار Excelاز کدام روش استفاده میشود؟

1.سربرگ tools گزینه option
2.سربرگ tools گزینه setting
3.از دکمه office گزینه option
4.از دکمه office  گزینه setting

 

14. برای ایجاد یک کار پوشه خالی از کدام گزینه استفاده میشود؟

1.گزینه ی blank workbook از کادر محاوره ای new
2.فشردن کلید هایctrl+N
3.استفاده از کلید Alt+N
4.تمامی موارد صحیح است.

 

15.برای خروج از محیط excel از چه روشی استفاده میشود؟

1.گزینه close از منوی office
2.Ctrl+W
3.فشردن کلید های ALT+F4
4.موارد 1 و 2 صحیح است.

 

16. کدام یک از نوار های زیر فقط در محیط اکسل مشاهده میشود؟

1.Quick Access Toolbar
2.ribbon
3.Formula bar

4.Address bar

 

17. جهت انتخاب نوع ذخیره سازی فایل از کادر محاوره ای Save ، از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1.Save in
2.Save as Type
3.Save As
4.File Name

 

18. برای بزرگنمایی از چه روشی استفاده میشود؟

1.با استفاده از سربرگ viewو گزینه zoom
2.استفاده از ابزار zoom در نوار ابزار دسترسی سریع
3.استفاده از کلیدهای ctrl+z
4.استفاده ازسربرگ review و گزینه zoom

 

19. برای نمایش صفحه کاری قبلی از کدام  کلید استفاده میشود؟

1.First
2.Last
3.Previous
4.Next

 

20. برای استفاده از الگوهای نصب شده در اکسل کدام گزینه صحیح است؟

1.installed template
2.My template
3.blank workbook
4.New Form Exising

 جدول جوابها

جدول جوابهای چهار گزینه ای excel
ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح
1 2 8 2 15 3
2 4 9 1 16 3
3 2 10 4 17 2
4 1 11 1 18 1
5 4 12 2 19 3
6 3 13 3 20 1
7 1 14 4 - ---------

توضیحات جوابهای سوالات تستیEXCEL

1- گزینه 2 صحیح است.

word به واژه پرداز یا word processor

excelبه محیط spreadsheet

windows به سیستم عامل یا operating system

access به محیط پایگاه داده یا database گفته میشود.

 

2- گزینه 4 صحیح است.

از محیط excel برای امور آماری ، کار با توابع ، امور حسابداری ، گزارش های مالی و ایجاد نمودار و تهیه لیست و گزارش استفاده میشود.

 

3- گزینه 2 صحیح است.

محیط excel یک spreadsheet است که هر فایل با عنوان workbook  دارای 3 صفحه کاری با عنوان worksheet است و هر sheet دارای تعدادی cell است.

 

4- گزینه 1 صحیح است.

محل تلاقی هر سطر و ستون یک خانه یا cell (سلول) است که دارای آدرس یگانه میباشد. به هر سطر در جدول row ، و به هر ستون column میگویند.

 

5- گزینه 4 صحیح است.

آدرس یا نام سلول ها از نام ستون و نام سطر تشکیل شده است. نام ستون ها با حروف 1 با و نام سطرها با اعداد نام گذاری میشوند.

 

6- گزینه 3 صحیح است.

گزینه blank workbook جهت ایجاد یک کار پوشه خالی ، گزینه installed template جهت الگوهای نصب شده، گزینه my template جهت الگوهای ذخیره شدهی کاربر و new from exsisting جهت فایل های ساخته شده موجود میباشد.

 

7-گزینه 1 صحیح است.

پسوند فایل های اکسل در نسخه 2007 ، xlsx و در نسخه 2003 ،xls است.

 

8- گزینه 2 صحیح است.

برای ذخیره ی فایل با نام و فرمت جدید از دکمه office گزینه save as ,و یا کلید f12 استفاده میکنیم.

 

9- گزینه 1 صحیح است.

هر کار پوشه به صورت پیش فرض دارای 3 کار برگ و هر کار پوشه حداقل شامل 1 کاربرگ میباشد.

 

10- گزینه 4 صحیح است.

ctrl+راست جهت رفتن به آخرین ستون یک صفحه کاری ،ctrl+چپ جهت رفتن به اولین ستون یک صفحه کاری، ctrl+بالا جهت رفتن به اولین سطر یک صفحه کاری و ctrl+پایین جهت رفتن به آخرین سطر یک صفحه کاری است.

 

11- گزینه 1 صحیح است.

برای حرکت بین کار پوشه های باز از سربرگ view قسمت windows ابزار switch windows را انتخاب میکنیم.گزینه new window نیز از این گروه سبب نمایش پنجره جدید و گزینه arrange all باعث مرتب شدن پنجره های باز شده، میشود. گروه   document view نیز جهت نمایش کار پوشه به شیوه های مختلف کاربرد دارد.

 

12- گزینه 2 صحیح است.

نام پیش فرض اسناد document، کتابچه های کاری book  و بانک اطلاعاتی database میباشد.

 

13- گزینه 3 صحیح است.

برای تغییر تنظیمات نرم افزار اکسل از دکمه office و گزینه exceloption استفاده میشود.

 

14- گزینه 4 صحیح است .

برای ایجاد کار پوشه خالی از دکمهی office بر روی new و از کادر باز شده blank workbook را انتخاب می کنیم، با با استفاده از کلید alt+f و سپس alt+n و یا از کلید های میانبر ctrl+n استفاده میکنیم.

 

15- گزینه 3 صحیح است.

برای خروج کامل از برنامه ی excel از منوی office گزینه exit excel یا کلید alt+f4 استفاده میکنیم. ازگزینه close در منوی office با کلید ctrl+w جهت بستن فایل جاری استفاده میشود.

 

16- گزینه 3 صحیح است.

دو نوار در محیط اکسل وجود دارد که در دیگر نرم افزار های office موجود نمیباشد.

namebox(نوار اسم و آدرس سلول)

formula bar(نوار فرمول)

 

17- گزینه 2 صحیح است.

کادر محاوره ای save جهت تعیین نحوه و نوع ذخیره سازی از لیست بازشو save as type استفاده میکنیم.

 

18- گزینه 1 صحیح است.

برای تعیین بزرگنمایی و یا کوچک نمایی کار پوشه از سربرگ view و گزینه zoom استفاده میکنیم.ابزار این گزینه نیز در نوار وضعیت وجود دارد.

 

19- گزینه 3 صحیح است.

کنار نوار انتخاب صفحه کاری 4 دکمه مشاهده میشود:

first >>نمایش اولین صفحه کاری

previous> نمایش صفحه کاری قبل

next<نمایش صفحه کاری بعد

last <<نمایش آخرین صفحه کاری

با تغییر جهت sheet ها از راست به چپ جهت دکمه ها برعکس میشود.

 

20- گزینه 1 صحیح است.