1-    کدام نرم افزار مناسب صفحه آرایی، ایجاد مقاله، و نامه است؟

الف) excel   ب) power point  ج) word   د) notepad

 

2-    ابزار بزرگنمایی (zoom) در کدام قسمت از محیط word  قرار دارد؟

الف)status bar     ب)title bar   ج) office buttom   د) ruler

 

3-    کلید میانبر پنهان کردن ریبون (ribbon) کدام است؟

الف)alt+f4                 ب)ctrl+F1                      ج)Alt+F                د)F3

 

4-برای ایجاد سند با استفاده از الگوهای موجود ،کدام گزینه مناسب است؟

الف)blank document                 ب)installed template

ج)my document                                د)my tamplate

 

5- My Templates  در پنجره ی New document چه نوع سندی ایجاد میکند؟

الف) یک سند خالی جدید                 ب)سند الگوی ساخته شده

ج)سند الگوی مایکروسافت            د)سند الگوی ساخته شده کاربر

 

6- در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند فایل انتخاب می­گردد؟

الف)dot                       ب)html                        ج)docx                     د)txt

 

7- اگر بخواهیم سندی را با نام جدید ذخیره کنیم از .................. استفاده می کند؟

الف)Save as                ب)Save           ج)ctrl+s                     د)مورد 1 و3

 

8- پسوند ذخیره سند ایجاد شده به صورت الگو کدام است؟

الف)pdf                 ب)dotx                 ج)docx            د)xps

 

9- برای بستن سند جاری کدام کلید ترکیبی کاربرد دارد؟

الف)alt+f4     ب)f1           ج)ctrl+e    د)ctrl+w

 

 

10- کدام حالت zoom برای دیدن یک صفحه­ ی سند بطور کامل است؟

الف)page width          ب)100%             ج)whole page                     د)two page

 

11- الگوها برای تسریع و تسهیل در تولید سند ...................... به کار میرود.

الف)کاملا شبیه به هم                                        ب)دارای وجوه اشتراک

 ج)کاملا متفاوت از هم                                          د)متنی

 

12-کدام فرمان برای باز کردن سند موجود به کار میرود؟

الف)new              ب)open             ج)save                  د)save as

 

13-هر الگو میتواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟

الف)یکبار                      ب)دوبار          

ج)سه بار                       د)به هر تعدادی که کاربر مایل باشد

 

14- با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگ­ها فعال و در کنار سربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار میگیرد؟

الف)f2                          ب)f4                          ج)f6                         د)f8

15-کدام گزینه ها حاویه مهمترین دستورات در جهت مدیریت سند است؟

الف) quick access   ب)office buttom

ج)ribbon   د)title bar

 

16- نام پیش فرض سند خالی در word 2007 کدام است؟

الف)peresentation1         ب)database 1

ج) document 1                 د)  book1

 

17- تعداد صفحات سند در کدام فسمت نمایش داده میشود؟

الف) zoom                 ب)title bar             ج)home tab              د)status bar

18- نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟

الف)quick access         ب)notification       ج)title bar          د)status bar

 

19- پسوند فایلهای Microsoft office 2003 کدام است؟

الف)txt                             ب)docx                 ج)dotx                       د)doc

 

20- برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلید هایی استفاده میشود؟

الف)ctrl+alt      ب)alt+shift      ج)ctrl+enter       د)home

 

جدول جواب

ردیف

گزینه صحیح

ردیف

گزینه صحیح

ردیف

گزینه صحیح

1

ج

8

ب

15

ب

2

الف

9

د

16

ج

3

ب

10

ج

17

د

4

ب

11

ب

18

الف

5

د

12

ب

19

د

6

ج

13

د

20

ب

7

الف

14

ج

 

 

 

توضیحات جوابها

1- گزینه ج صحیح است.

Excel یک محیط spreadsheet )صفحه گسترده) است و برای کارهای مالی و حسابداری و تهیه جداول و نمودار استفاده میشود.

Power point یک محیط نمایشی است و برای ارایه مطالب به صورت اسلایدهای نمایشی به کار می­رود.

Word یک محیط واژه پرداز است و برای ایجاد مقاله و نامه به کار می­رود. و notpad نیز یک محیط متنی و جهت تایژ متون ساده است.

2- گزینه الف صحیح است.

Statuse bar  نوار وضعیت است که شامل ابزار zoom می باشد. Title bar نوار عنوان، office button  شامل دستورات اصلی فایل و ruler(خط کش) برای اندازه گیری حاشیه هاست.

3- گزینه ب صحیح است.

معادل exit یا خروج از محیط word، ctrl+f1 برای پنهان کردن وآشکار کردن ریبون و alt+f جهت فعال کردن منوی office میباشد.

4- گزینه ب صحیح است.

Installed template برای ایجاد سند خالی یا جدید با استفاده ازالگوهای ساخته شده­ی موجود در برنامه است، new document برای ایجاد سند خالی و My template برای ایجاد سند با استفاده از الگوهایی است که کاربر قبلا ایجاد نموده است.

5- گزینه د صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 4 آمده است.

6- گزینه ج صحیح است.

Dot پسوند فایل الگو در در word 2003، html پسوند فایلهای اینترنتی T docx  پسوند فایلهای word 2007 و txt پسوند فایل های متنی می باشد.

7- گزینه الف صحیح است.

Save as جهت ذخیره­ی فایل با نام و فرمت جدید می باشد اما save جهت ذخیره­ی اولیه­ی فایل می باشد که کلید معادل آن ctrl+s است.

8- گزینه ب صحیح است.

Pdf انشعاب فایلهای برنامه­ی acrobat reder، dotx انشعاب فایلهای الگو word 2007 و docx  انشعاب فایل های word 2007 می باشد.

9- گزینه د صحیح است.

Alt+F4 جهت خروج از نرم افزار و معادل exit می باشد. F1 جهت فعال شدن برنامه ی کمکی یا help و ctrl+w جهت بستن سند جاری استفاده می شود. همچنین جهت وسط چین کردن متون از ctrl+e استفاده میشود.

10- گزینه ج صحیح است.

گزینه page width  سند را در عرض صفحه به صورت کامل، 100% اندازه پیش فرض بزرگنمایی، whole page کل سند را درون پنجره نشان میدهد و two page نمایش دو صفحه از سند است.

11- گزینه ب صحیح است.

برای افزایش سرعت و جلوگیری از انجام کارهای تکراری و تا حدودی شبیه هم که دارای وجوه اشتراکی هستند از الگو استفاده میشود.

12- گزینه ب صحیح است.

New برای باز کردن سند جدید، open برای باز کردن فایل ذخیره شده، save برای ذخیره کردن فایل ها و save as برای ذخیره کردن فایل ها با نام و فرمت جدید میباشد.

13- گزینه د صحیح است.

الگو ها و بارها قابل استفاده است.

14- گزینه ج صحیح است.

جهت فعال کردن ریبون ها و سپس ابزارهای مربوط به آن از دکمه ی f6 استفاده میشود.

15- گزینه ب صحیح است.

Quick access  نوار دسترسی سریع در بالای صفحه می باشد. همچنین ribbon ها جهت کار با ابزارها طراحی شده­اند و نوار عنوان پنجره­ی title bar نامیده میشود.

16- گزینه ج صحیح است.

نام پیش فرض سند خالی document 1 میباشد وبرای اسناد بعدی به ترتیب document 2 و document 3  و... خواهد بود.book نام پیش فرض فایل های excel ، peresentation نام پیش فرض فایل های power point و database نام پیش فرض فایل های access است.

17- گزینه د صحیح است.

تعداد صفحات و اطلاعات فایل در قسمت information document نمایش داده میشود.

18- گزینه الف صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 15 آمده است.

19- گزینه د صحیح است.

پسوند فایلهای word 2007 و doc پسوند فایلهای word 2003 می باشد.

20-گزینه ب صحیح است.

کلید های ترکیبی ctrl+shift  و alt+shift جهت تغییر زبان صفحه کلید می باشد. با این تفاوت که ctrl+shift جهت نوشتن را نیز تغییر میدهد.

 

دانلود فایل pdf