بسم الله الرحمن الرحیم

 

1- برای ترسیم نمودار کدام داده بایستی در کاربرگ وارد شده باشد؟

1)عنوان نمودار

2)مقادیر نمودار

3)برچسب نمودار

4)تمامی موارد صحیح است

 

2- مقادیر نمودار در Data Range کدام است؟

1)Value

2)Label

3)Title

4)Chart

 

3- کدام مورد زیر جهت نمایش راهنمای نمودار استفاده میشود؟

1)Chart Title

2)Axes

3)Data Label

4)Legend

 

4- کاربرد ابزار Location در سربرگ Design چیست؟

1)تغییر محل نمودار

2)انتخاب شکل نمودار

3)تغییر ساختار نمودار

4)تغییر داده های نمودار

 

5- برای اضافه کردن دادههای جدید یا محدوده ی جدید داده ها به نمودار ابزار  ............ را انتخاب میکنیم.

1)Data Range

2)Select Data

3)Series

4)Style

 

6- برای ایجاد نمودار از چه روشی استفاده میکنیم؟

1)استفاده از سربرگ Insert گزینه Chart

2)استفاده از سربرگ View گزینه Chart

3)استفاده از سربرگ Chart گزینه Insert Chart

4)استفاده از سربرگ Data گزینه Chart

 

7-برای چاپ اسناد کدام روش اشتباه است؟

1)استفاده از گزینه Print از منویOffice

2)استفاده از ابزار Print در حالت Print Preview

3)استفاده از کلید Ctrl+P

4)استفاده از ابزار Print در سربرگ Home

 

8- خطوط شبکه در نمودار برای چه منظور استفاده میشود؟

1)درجه بندی نمودار

2)نمایش راهنما

3)نمایش جدول داده ها

4)نمایش برچسب داده ها

 

9- برای تغییر تنظیمات کاغذ از کدام ابزار استفاده میشود؟

1)Page Border

2)Page setup

3)page background

4)Page Layout

 

10- گزینه مناسب برای ایجاد نمودار (Chart) کدام است؟

1)F11

2)F2

3)F12

4)F9

 

11- برای تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Chart Type

2)Chart Title

3)Legend

4)GridLines

 

12- برای مشاهده یا عدم مشاهده خطوط شبکه راهنما از سربرگ Layout کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Chart Type

2)Chart Title

3)Legend

4)GridLines

 

13- برای مشاهده ی جدول داده های نمودار ، کدام گزینه صحیح میباشد؟

1)Data table

2)Data Label

3)Chart Title

4)Chart Type

 

14- برای مشاهده مقادیر داده های نمودار کدام گزینه کاربرد دارد؟

1)Data Table

2)Data Label

3)Chart Title

4)Chart Type

 

15- برای تغییر زاویه ی مشاهده ی نمودار سه بعدی از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1)3D Rotation

2)Chart Type

3)Shadow

4)Chart Title

 

16- برای نمایش مقادیر نمودار به صورت درصد از کدام نوع نمودار استفاده میشود؟

1)Column

2)Bar

3)Pie

4)Line

 

17- برای تعیین محدوده ی چاپ از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Page Layout=>Print Area

2)Page Layout=>Print Title

3)Print=>Selection

4)موارد 1و 3 صحیح است.

 

18- برای پاک کردن محدوده ی چاپ از گزینه ی ------------- استفاده میکنیم.

1)Set Print Area

2)Clear Print Area

3)Delete

4)Print Reset

 

19- برای چاپ صفحه کاری فعال کدام گزینه را از کادر محاوره ای Print انتخاب میکنیم؟

1)Entire Workbook

2)Active Sheet

3)All

4)Page

 

جوابها


جوابهای خلاصه Excel
R گزینه صحیح توضیحات کوتاه
1 4 برای ترسیم نمودار میتوان از سربرگ Insert گروه Chart روی انواع نمودار کلیک کرد یا از کلید میانبر F11 استفاده کرد و بایستی عنوان ،مقادیر و برچسب نمودار را تعیین کرد
2 1 محدوده ی داده ها( Data Range) دارای مولفه ای به نام Value است که مقادیر داده ها را نمایش میدهد.Title عنوان نمودار و Label  برچسب نمودار میباشد
3 4 گزینه Chart Title برای تعیین و تنظیم عنوان نمودار ، گزینه chart area برای تنظیم قالب بندی قسمتی از نمودار ، گزینه Chart Type جهت تغییر نوع و شکل نمودار گزینه Axes برای تنظیم آرایش محورهای نمودار، گزینه Axes Title برای تعیین عنوان برای محورهای نمودار، گزینه Data Label برای تنظیم و نمایش مقادیر داده های نمودار ،گزینه GridLines برای تنظیم خطوط شبکه ای نمودار و گزینه Legnd برای تنظیم راهنمای نمودار میباشد.
4 1 گروه Location و گزینه Move Chart در سربرگ Design محل قرار گیری نمودار را در کاربردهای مختلف تعیین میکند.
5 2

با استفاده از select Data در سربرگ design میتوان محدوده ی داده ها را تغییر داد و با محدوده ی جدیدی از داده ها را انتخاب کرد و به نمودار اضافه کرد.

6 1 برای ترسیم نمودار میتوان از سربرگ Insert گروه Chart روی انواع نمودار کلیک کرد یا از کلید میانبر F11 استفاده کرد و بایستی عنوان ،مقادیر و برچسب نمودار را تعیین کرد
7 4 برای چاپ از چهار روش دکمه Office گزینه Print، کلید Ctrl+P، ابزار Print از نوار دسترسی سریعتر در صورت موجود بودن و از گزینه Print در کادر Print Preview استفاده میشود
8 1 برای درجه بندی و قایسه دقیق داده ها از خطوط شبکه یا Gridlines استفاده میکنیم
9 2 برای تغییر تنظیمات صفحه از جمله اندازه کاغذ حاشیه ها ، جهت قرار گیری صفحه از سربرگ Page Layout و گروه Page Setup استفاده میکنیم.
10 1 برای ترسیم نمودار میتوان از سربرگ Insert گروه Chart روی انواع نمودار کلیک کرد یا از کلید میانبر F11 استفاده کرد و بایستی عنوان ،مقادیر و برچسب نمودار را تعیین کرد
11 1 گزینه Chart Type جهت تغییر نوع و شکل نمودار
12 4 گزینه GridLines برای تنظیم خطوط شبکه ای نمودار
13 1 پس از ترسیم نمودار میتوان برای مقادیر واقع در نمودار توسط گزینه Data Tabel از سربرگ Layout جدول رسم کرد
14 2 گزینه Data Label برای تنظیم و نمایش مقادیر داده های نمودار
15 1 3D Rotation نمودارهای سه بعدی را میچرخاند و عمق نمودار را افزایش و کاهش میدهد. این گزینه از سربرگ Layout پس از رسم نمودار قابل دسترسی میباشد.
16 3 نمودارهای ستونی یا Column جهت مقتیسه مقادیر و به صورت عمودی ، نمودارهای میله ای یا Bar جهت مقایسه مقادیر و به صورت افقی ، نمودار های دایره ای یا Pie جهت نمایش مقادیر به صورت درصد و نمودارهای خطی با Line  جهت بررسی روند تغییرات کاربرد دارند.
17 4 برای تعیین محدوده ی چاپ از گزینه Print Area از گزینه Print Area  واقع در سربرگ Page Layout استفاده میشود و جهت حذف آن از همین بخش گزینه Clear Print Area را انتخاب میکنیم.روش دیگر تعیین محدوده چاپ استفاده از گزینه Selection از کادر print میباشد
18 2 جهت حذف آن از همین بخش گزینه Clear Print Area را انتخاب میکنیم.
19 2 کادر محاوره ای Print جهت چاپ شامل گزینه هایAll جهت چاپ کل فایل، selection  جهت چاپ بخش انتخاب شده ،Active Sheet جهت  چاپ صفحه کاری فعال و Entier workbook جهت چاپ کل کتابچه کاری فعال میشود.