1-    کدام نرم افزار مناسب صفحه آرایی، ایجاد مقاله، و نامه است؟

الف) excel   ب) power point  ج) word   د) notepad

 

2-    ابزار بزرگنمایی (zoom) در کدام قسمت از محیط word  قرار دارد؟

الف)status bar     ب)title bar   ج) office buttom   د) ruler

 

3-    کلید میانبر پنهان کردن ریبون (ribbon) کدام است؟

الف)alt+f4                 ب)ctrl+F1                      ج)Alt+F                د)F3

 

4-برای ایجاد سند با استفاده از الگوهای موجود ،کدام گزینه مناسب است؟

الف)blank document                 ب)installed template

ج)my document                                د)my tamplate

 

5- My Templates  در پنجره ی New document چه نوع سندی ایجاد میکند؟

الف) یک سند خالی جدید                 ب)سند الگوی ساخته شده

ج)سند الگوی مایکروسافت            د)سند الگوی ساخته شده کاربر

 

6- در هنگام ذخیره سند کدام فرمت به عنوان پسوند فایل انتخاب می­گردد؟

الف)dot                       ب)html                        ج)docx                     د)txt

 

7- اگر بخواهیم سندی را با نام جدید ذخیره کنیم از .................. استفاده می کند؟

الف)Save as                ب)Save           ج)ctrl+s                     د)مورد 1 و3

 

8- پسوند ذخیره سند ایجاد شده به صورت الگو کدام است؟

الف)pdf                 ب)dotx                 ج)docx            د)xps

 

9- برای بستن سند جاری کدام کلید ترکیبی کاربرد دارد؟

الف)alt+f4     ب)f1           ج)ctrl+e    د)ctrl+w

 

 

10- کدام حالت zoom برای دیدن یک صفحه­ ی سند بطور کامل است؟

الف)page width          ب)100%             ج)whole page                     د)two page

 

11- الگوها برای تسریع و تسهیل در تولید سند ...................... به کار میرود.

الف)کاملا شبیه به هم                                        ب)دارای وجوه اشتراک

 ج)کاملا متفاوت از هم                                          د)متنی

 

12-کدام فرمان برای باز کردن سند موجود به کار میرود؟

الف)new              ب)open             ج)save                  د)save as

 

13-هر الگو میتواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟

الف)یکبار                      ب)دوبار          

ج)سه بار                       د)به هر تعدادی که کاربر مایل باشد

 

14- با فشردن کدام کلید تابعی مکان نما از حالت متن خارج و سربرگ­ها فعال و در کنار سربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار میگیرد؟

الف)f2                          ب)f4                          ج)f6                         د)f8

15-کدام گزینه ها حاویه مهمترین دستورات در جهت مدیریت سند است؟

الف) quick access   ب)office buttom

ج)ribbon   د)title bar

 

16- نام پیش فرض سند خالی در word 2007 کدام است؟

الف)peresentation1         ب)database 1

ج) document 1                 د)  book1

 

17- تعداد صفحات سند در کدام فسمت نمایش داده میشود؟

الف) zoom                 ب)title bar             ج)home tab              د)status bar

18- نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟

الف)quick access         ب)notification       ج)title bar          د)status bar

 

19- پسوند فایلهای Microsoft office 2003 کدام است؟

الف)txt                             ب)docx                 ج)dotx                       د)doc

 

20- برای تغییر زبان انگلیسی به فارسی و برعکس از ترکیب چه کلید هایی استفاده میشود؟

الف)ctrl+alt      ب)alt+shift      ج)ctrl+enter       د)home

 

جدول جواب

ردیف

گزینه صحیح

ردیف

گزینه صحیح

ردیف

گزینه صحیح

1

ج

8

ب

15

ب

2

الف

9

د

16

ج

3

ب

10

ج

17

د

4

ب

11

ب

18

الف

5

د

12

ب

19

د

6

ج

13

د

20

ب

7

الف

14

ج