بسمه تعالی

سوالات تستی چهار جوابی Access


1- برای ایجاد پایگاه داده جدید کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1.open

2.more

3.blank database

4. template

 

2- نمونه های و پایگاه داده های از پیش تعریف شده در کدام بخش ذخیره شده اند؟

1.template

2. more

3.sample

4. object

 

3. جهت مشاهده اشیاء در پایگاه داده از کدام بخش استفاده میشود؟

1.customer

2.object type

3.data sheet

4. office button

 

4. انشعاب پایگاه داده در نسخه 2007 کدام است؟

1.acc

2.accdb

3.mdb

4.db

 

5.تمامی اشیای بانک اطلاعاتی مانند جدولها و فرم ها در کدام بخش پنجره ی اصلی دیده میشوند؟

1. ریبون

2. نوار ابزار

3. قاب پیمایش

4. دکمه آفیس

 

6.جهت باز کردن نمونه فایلهای ذخیره شده از کدام کلید میانبر استفاده میکنیم؟

1. ctrl+s

2.ctrl+m

3.ctrl+o

4.ctrl+n

 

7.برای خروج از برنامه Access کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1.Exit Access

2.close database

3.close access

4.exit

 

8. نوار منوی Office توسط کدام کلید ترکیبی باز میشود؟

1.ctrl+f

2.ctrl+w

3.alt+f

4.alt+o

 

9. برای ایجاد بانک اطلاعاتی از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1.open

2.ok

3.create

4.browse

 

10.در این شیء (object) داده ها در قالب فیلدها و رکورد ها در ستون و سطرها ذخیره میشوند؟

1.table

2.module

3.page

4.query