بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی Power Point


1- کدام نما برای ایجاد و طراحی اسلاید ها استفاده میشود؟

1)normal

2)Slide Sorter

3)Notes page

4)slide show

 

2- در کدام بخش اسلاید ها به صورت تصاویر کوچک قابل مشاده و تغییر میباشند.

1)slide pan

2)outline tab

3)slide tab

4)notes pan

 

3- این نما جهت ویرایش و نوشتن متنها استفاده شده و عناصر غیر متنی در آن قابل مشاهده نیستند؟

1)outline tab

2)slide pan

3)notes pan

4)slide tab

 

4-در نمای normal کدام زبانه جهت ویرایش و نوشتن متن ها استفاده شده و عناصرغیر متنی قابل مشاهده نیستند؟

1)slide

2)slide sorter

3)outline

4)notes page

 

5)نکات و توضیحات مرتبط با اسلاید ها در کدام نما قابل مشاهده هستند؟

1)slide sorter

2)notes page

3)outline tab

4)hand out master

 

6)برای نمایش اسلایدها به صورت full screen از کدام کلید استفاده میشود؟

1)f5

2)f2

3)enter

4)spacebar

 

7- برای ایجاد اسلاید جدید در فایل نمایشی کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

1)استفاده از ابزار new slide

2)فشردن crtl+M

3)راست کلیک در موقعیت مورد نظر و انتخاب new slide

4)فشردن ctrl+N

 

8- جهت کپی کردن اسلاید انتخاب شده از کدام کلید های ترکیبی استفاده میکنیم؟

1)CTRL+v

2)Ctrl+D

3)ctrl+x

4)Ctrl+s

 

9- به نحوه قرار گرفتن متن، تصویر ، نمودار و.... در اسلاید چه میگویند؟

1)Slide Layout

2)slide design

3)themes

4)Template

 

10- کدام چیدمان زیر برای (عنوان و محتوا) استفاده میشود؟

1)Title slide

2)Title and Content

3)Title Only

4)Two Content

 

11- برای انتخاب متوالی اسلاید ها در نمای Slides کدام کلید را برروی صفحه کلید پایین نگه داریم؟

1)ctrl

2)Alt

3)Shift

4)Enter

 

12- برای انتقال اسلاید از clipbord به محل مورد نظر از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)copy

2)paste

3)cut

4)Move

 

13- برای انتخاب رنگ و طرح زمینه دلخواه برای اسلاید ها از سربرگ design از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)themes

2)background style

3)color

4)effects

 

14-از کدام گزینه جهت زمینه ها و رنگ های جالب و متنوع برای اسلاید استفاده میکنیم؟

1)themes

2)Format Background

3)Effects

4)fonts

 

15- برای طراحی یک سالاید با تمام ویژگی های دلخواه و صرفه جویی در زمان طراحی از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Slide Layout

2)Slide Design

3)Slide Master

4)Templates

 

16- برای درج پاصفحه از کدام سربرگ و گزینه زیر استفاده میشود؟

1)Insert=>Header & Footer

2)View=> Header & Footer

3)Insert=>Footnote

4)View=>Footnote

 

17- در کدام بخش در کادر header &Footer برای نمایش اسلاید استفاده میشود؟

1)fixed

2)slide Number

3)date and Time

4)Footer

 

18- برای اعمال تغییرات بر روی یک اسلاید از کادر محاوره ای باز شده کدام دکمه را کلیک میکنیم؟

1)apply

2)apply to all

3) Ok

4)cancel

 

19- برای درج آرم های ذخیره شده از سربرگ Insert کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

1)Picture

2)Clip art

3)shapes

4)Table

 

20- محل درج (شماره صفحه- تاریخ و زمان) معمولا در کدام قسمت از اسلاید میباشد؟

1)پایین صفحه - پایین صفحه

2)پایین صفحه-بالای صفحه

3)بالای صفحه- پایین صفحه

4)بالای صفحه - بالای صفحه


جوابهای سوالات تستی

سوالات تستی power point
ردیف گزینه صحیح توضیحات جوابها
1 1 نمای slide sorter جهت مرتب سازی، نمای notes page به منظور نوشتن یادداشت هایی در مورد اسلاید ، نمای slide show جهت نمایش اسلاید ها کاربرد دارد.
2 3

گزینه slide pan برای نمایش طراحی و ایجاد اسلاید ، گزینه outline tab فقط متون اسلاید را نمایش میدهد و گزینه notes pan جهت نمایش یادداشت ها در اسلاید ها میباشد.

3 1 گزینه slide pan برای نمایش طراحی و ایجاد اسلاید ، گزینه outline tab فقط متون اسلاید را نمایش میدهد و گزینه notes pan جهت نمایش یادداشت ها در اسلاید ها میباشد.
4 3 برای normal دو زبانه بنام slides و outline وجود دارد که اولی اسلایدها در اندازه ای کوچکتر همواره دیده میشوند و اسلاید فعال انتخاب و مشخص است و در دومی فقط متن اسلاید ها دیده میشود و برای ویرایش متن بهترین نما را دارد. نمای notes page  جهت ایجاد نکات و نمای slide sorter جهت مرتب سازی اسلاید ها کاربرد دارد.
5 2 گزینه های normal و notes page هر دو جهت ایجاد ویرایش نکات اسلاید ها میباشد ولی گزینه outline tab متن های داخل اسلاید را نمایش میدهد.
6 1

جهت نمایش اسلاید ها از نمای slide show  استفاده میشود که کلید معادل آن f5 میباشد.

7 4 ابزار new slide در سربرگ home و از گزینه آن در منوی راست کلیک میتوان جهت درج اسلاید جدید استفاده کرد که کلید معادل آن ctrl+M میباشد.
8 2

کلید ctrl+c کلید معادل copy  و کلید ctrl+d معادل duplicate میباشند که هر دو برای کپی اسلاید ها کاربرد دارد ولی کلید ctrl+x برای انتقال اسلاید ها میباشد.

9 1 slide layput به چیدمان اسلاید ،slide design به طرح زمینه اسلاید ،themes به طرح رنگ و قلم اسلاید ها وtemplate به الگوهای از پیش آماده اسلاید ها میگویند.
10 2 در بخش layout ها title slide عنوان برای اسلاید ،title only فقط عنوان و two content دو محتوا میباشد.
11 3

برای انتخاب متوالی اسلاید ها از کلید shift و برای انتخاب غیر متوالی آنها از کلید ctrl استفاده میشود.

12 2 برای کپی و انتقال از clipboard از copy و cut استفاده میشود و برای کپی و انتقال  از clipbord از paste استفاده میکنیم.
13 1 background style فقط برای رنگ زمینه و effectبرای اعمال جلوه های خاص برای اسلاید ها میباشد.
14 2 گزینه های themes و effect و font طرح های بدون تغییر هستند ولی توسط background style  میتوانتغییراتی جذاب بر روی زمینه اعمال کرد.
15 3

زیرا با ایجاد یک سالاید اصلی تغییرات برروی تمامی اسلایدها اعمال شده و در وقت صرفه جویی میشود.

16 1 از footnote برای ایجاد پاورقی و از footer برای ایجاد پاصفحه استفاده میشود.
17 2 گزینه Fixed در کادر محاوره ای Header & Footer برای درج تاریخ ثابت، date and time برای تاریخ و زمان دلخواه و footer جهت ایجاد پاصفحه میباشد.
18 1

زیرا apply to all تغییرات را بر روی تمام اسلاید ها اعمال میکند ولی apply تغییرات را فقط بر روی اسلاید انتخاب شده اعمال میکند.

19 1 آرم ها به عنوان تصاویر ذخیره شده توسط کاربر میباشند که برای درج آنها از گزینه picture در سربرگ insert استفاده میکنیم .در حالی که clip art تصاویر موجود به هنگام نصب office میباشند. از shape ها نیز جهت درج اشکال هندسی و از table نیز جهت درج جدول استفاده میکنیم.
20 1 محل درج شماره صفحه و تاریخ و زمان معمولا در پایین اسلاید میباشد ولی مکان آنها به دلخواه کاربر توسط درگ کردن قابل تغییر است.