بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خسته نباشیدبه چهارمین قسمت سوالات رسیدیم

اومیدوارم بخونید و سعی کنید و ضعفاتون را اصلاح کنید تا قبول بشید

 

<در حضور دیگران دندان پاک مکن.

از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن.
با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن. >   سخنان لقمان حکیم


1- برای تراز بندی متن از کدام استفاده میشود؟

1)Number

2)Alignment

3)Border

4)Fill

 

2- کدام نوع داده ی زیر برای نمایش قالب پولی کاربرد دارد؟

1)currency

2)Number

3)Text

4)General

 

3- جهت نمایش عدد ورودی به صورت درصد ، کدام قالب را انتخاب میکنیم؟

1)Percentage

2)Date

3)Fraction

4)Currency

 

4- Merge and Center چه عملی را در قالب سلولی انجام میدهد؟

1)تقسیم یک سلول در وسط کاربرگ

2) جابه جا کردن چند سلول در وسط سطر

3)ادغام چند سلول و  وسط چین شدن داده

4)کوچک کردن متن در وسط یک سلول

 

5- اگر بخواهیم متن اضافی در یک سلول شکسته شود و به سطر بعدی همان برود، ........ را از نوار ابزار کلیک میکنیم.

1)Merge and center

2)Shrink to Fit

3)Split Cell

4)wrap text

 

6- کدام ابزار زیر ، متن داخل یک سلول را به صورت افقی ، عمودی یا چرخشی نشان دهد؟

1)Orientation

2)Alignment

3)Center

4)Wrap Text

 

7- در چه صورتی امکان قالب بندی داده های یک سلول ها در اکسل وجود ندارد؟

1)هنگامی که سلول ها را select کرده باشیم.

2)هنگامی که سلول را قالب بندی کرده باشیم.

3)هنگامی که در حال نوشتن داخل سلول باشیم.

4)در هر صورت امکان قالب بندی وجود دارد.

 

8- در صورتی که بخواهیم از قالب های آماده اکسل استفاده کنیم بایستی از ابزار .............. استفاده مینماییم

1)Format

2)Style

3)Center

4)Wrap text

 

9- برای تغییر قالب بندی سلول از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)sort &filter

2)Format cell

3)Page setup

4)Sheet option

 

10- برای اینکه اندازه متن کاهش یافته به میزانی که متن در داخل سلول جا گیرد از گزینه ی.............. استفاده میکنیم

1)Word text

2)Merge cell

3)Shrink to Fit

3)Split cell

 

11- در پنجره محاوره ای Format Cell سربرگ Alignment گزینه Justify معادل کدام گزینه است؟

1)Wrap text

2)merge cell

3)Shrink to fit

4)split cell

 

12- برای تعیین کادر سلول ها از کدام زبانه از پنجره Format Cell استفاده میشود؟

1)Alignment

2)border

3)Font

4)Number

 

13- کدام یک برای قالب بندی معمولی و پیش فرض اعداد است؟

1)Number

2)Special

3)General

4)Currency

 

14- برای نمایش اعداد به صورت تاریخ از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Percentage

2)date

3)Time

4)Currency

 

15- گزینه Decimal Places در کادر محاوره ای Number چه کاربردی دارد؟

1)نمایش اعداد منفی

2)جدا کردن ارقام عدد به صورت سه تایی

3)تعداد رقم اعشار

4) تعیین نوع عدد

 

16- گزینه fill از پنجره format cell چه عملی انجام میدهد؟

1)پرکردن یک خانه با واژه مورد نظر

2)تغییر رنگ زمینه سلول

3)فشرده سازی اطلاعات داخل سلول

4)تراز بندی اطلاعات داخل سلول

 

17- جهت قالب بندی جداول از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1)از سربرگ home گروه style انتخاب ابزار cell style

2)از سربرگ home گروه style انتخاب ابزار format table

3)از سربرگ home گروه font

4)استفاده از کادر محاوره ای Formate cell

 

18- کدام گزینه در کادر محاوره ای font برای توان نویسی به کار میرود؟

1)subscript

2)superscript

3)strikethrough

4)موارد 1 و 2 صحیح است.

 

19- کدام یک از زاویه های زیر برای چرخش متن درون یک سلول جایز نیست؟

1) -90

2) 0

3)+90

4)180

 

20- کدام گزینه زیر برای کاهش تعداد رقم اعشاری استفاده میشود؟

1)increase decimal

2)Decrease Decimal

3)Comma style

4)Negative number

جوابهای سوالات چهار گزینه ای

جوابهای کوتاه سوالات تستی
ردیف گزینه صحیح توضیحات کوتاه
1 2 گزینه number جهت قالب اعداد ، گزینه alignment جهت ترازبندی، گزینه border جهت ایجاد کادر و گزینه fill جهت رنگ کردن سلول کاربرد دارد
2 1

currency واحد پول رایج کشورها، number قالب بندی اعداد ، text قالب بندی متنی و General قالب نرمال و پیش فرض اعداد است.

3 1

percentage قالب بندی به صورت درصد، date قالب بندی به صورت تاریخ، fraction قالب بندی اعداد کسری وcurrency قالب بندی واحد پول میباشد.

4 3 گزینه Center & Merge  و استفاده از ابزار آن باعث ادغام سلول ها و وسط چین شدن اطلاعات داخل سلول میشود.
5 4 گزینه wrap text نوشته های طولانی را شکسته و در چند سطر نمایش میدهد. ، Shrink to fit سبب فشرده سازی اطلاعات و قرار گرفتن آن داخل عرض سلول میشود و split cell باعث تقسیم بندی سلول ها میشود.
6 1 از قسمت orientation در کادر محاوره ای alignment برای چرخش نوشته با زاویه دلخواه استفاده میشود.
7 3 هنگامی که اشاره گر در خانه باشد و در حال نوشتن باشیم امکان قالب بندی سلول وجود ندارد
8 2 ابزار style برای افزودن فرمتهای آماده به خانه ها به کار میرود که این ابزار در سربرگ home وجود دارد
9 2 از کادر Format cell و سربرگهای مختلف آن برای قالب بندی سلول ها استفاده میکنیم . گزینه ی sort & filter جهت مرتب سازی و اعمال  فیلتر ها ، گزینه page setup جهت تنظیمات کاغذ و گزینه ی sheet option جهت تنظیمات نمای کاربرگ کاربرد دارند.
10 3 Shrink to fit سبب فشرده سازی اطلاعات و قرار گرفتن آن داخل عرض سلول میشود
11 1 گزینه justify همانند گزینه wrap text سبب شکسته شدن خطوط داخل یک سلول  میشود و کلید معادل آن alt+enter است.
12 2

سربرگ های کادر محاوره ای format cell شامل:number جهت قالب بندی اعداد، font جهت تغییر قلم ، alignment جهت تراز بندی، border جهت ایجاد کادر سلول و جدول ، fill جهت تغییر رنگ زمینه ،protection جهت محافظت کاربرگ ها میباشد.

13 3 قالب بندی معمولی و پیش فرض اعداد در سربرگ number گزینه general میباشد
14 2 date قالب بندی به صورت تاریخ
15 3

از قسمت negative number فرمت اعداد منفی، از قسمت style(,)1000 separate جداسازی سه تایی ارقام اعداد و از قسمتdecimal places تعداد ارقام اعشار قابل تغییر است.

16 1 از کادر format سربرگ alignment کشوی horizontal انتخاب گزینه fill باعث پر شدن خانه با واژه تایپ شده میشود.
17 2 برای اعمال قالب های آماده به جداول از سربرگ home گروه style از ابزار format table استفاده میکنیم
18 2

subscript برای توان نویسی یا اندیس بالا و subscript برای اندیس پایین است.گزینه strikethough نیز بر روی متن نوشته شده خط میکشد.

19 4 در قسمت orientation زاویه بین {+90 تا -90} است.
20 2 گزینه increase decimal برای افزایش  تعداد ارقام اعشار و decrease decimal برای کاهش تعداد ارقام اعشار میباشد. گزینه  comma style  برای جدا سازی ارقام به صورت سه رقمی میباشد و negative number  برای تعیین فرمت اعداد منفی کاربرد دارد.