بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان من سوالات را از چندین کتاب و از روی آموزشهام براتون میزارم تا شما یادبگیرین

1- برای نوشتن فرمول کدام علامت را بایستی ابتدا در سلول قرار دهیم؟

1)#

2)=

3):

4) ()

 

2- کدام آدرس زیر یک آدرس مطلق می باشد؟

1)A2

2)b$7

3)$F8

4)SM$8

 

3- آدرس نسبی چه ویژگی خاصی دارد؟

1)با تغییر محل فرمول، آدرس داخل فرمول تغییر میکند

2)با تغییر محل فرمول ، آدرس داخل فرمول  تغییر نمیکند.

3)با تغییر محل فرمول ، فقط سطر آدرس داخل فرمول تغییر میکند.

4)با تغییر محل فرمول، فقط ستون آدرس داخل فرمول تغییر میکند.

 

4- کدام مورد زیر یک فرمول یا تابع نمیباشد؟

1)B2*50=

2)Sum(A1:A3)=

3)Max(F2:F8)=

4)Sum(A1:A5)*B1=

 

5- با توجه به مقادیر 5,Iran,7,15.5 در سلول A1 تا A4 خروجی تابع زیر چیست؟

Cont(A1:A4)=

1)4

2)3

3)2

4)1

 

6- برای بدست آوردن میانگین سلول از تابع .................. استفاده میشود.

1)Average

2)Sum

3)Min

4)Round

 

7- در هر تابع برای انتخاب و لحاظ کردن سلولهای هم جوار مانند (B1 تا B10) از کدام علامت استفاده میشود؟

1);

2),

3):

4)"

 

8- در صورت استفاده از غلط از نام تابع ، کدام خطا رخ میدهد؟

1)Name#

2)Value#

3)Dive/0#

4)####

 

9- کدام علامت ریاضی زیر دارای تقدم بالاتری می باشد؟

1)*

2)+

3)/

4)-

 

10- کدام یک از توابع زیر کوچکترین مقدار ورودی را برمیگرداند؟

1)Max

2)Min

3)Round

4)Count

 

11- خروجی فرمول مقابل چیست؟2^3*2-2^(3+2)*2=

1)80

2)64

3)32

4)432

 

12- کدام فرمول زیر میانگین سلول های A1 تا A5 را محاسبه نمیکند؟

1)Average(A1:A5)=

2)Average(A1;A5)=

3)Sum(A1:A5)/Cont(A1:A5)=

4)Average(A1;A2;A3;A4;A5)=

 

13- کدام تابع زیر تعداد سلولهایی که شامل عدد میباشد را میشمارد؟

1)min

2)sum

3)Count

4)Average

 

14- کدام تابع مجموع سلولها را نمایش میدهد؟

1)Average

2)AutoSum

3)Sum

4)موارد 2 و3 صحیح است

 

15- نتیجه تابع مقابل چه عددی است؟Round(12.763,0)=

1)12

2)13

3)12.5

4)پیغام خطا

 

16- اگر سلولهای D2=20 ,C3=2Ft ,B2=F,A1=50 باشدو حاصل تابع زیر چند است؟

Sum(A1;B2;C3;D2)=

1)صفر

2)F 2F2 70

3)70

4)72

 

17- اگر سلولهای D2=20 ,C3=2Ft ,B2=F,A1=50 باشدو حاصل تابع زیر چند است؟

Count(A1;B2;C3;D2)=

1)4

2)3

3)2

4)صفر

 

18- کدام یک از گزینه های زیر یک آدرسی کاملا نسبی است؟

1)A1

2)$A$1

3)$A1

4)A$1

 

19- اگر A1=10 باشد نتیجه فرمول زیر چیست؟

IF ((A1<> -1) , "OK" , "cancel")

1)ok

2)cancel

3)True

4)False

 

20- اگر بخواهیم محتوای خانه های A4,A5 با هم جمع شده و بر A6 تقسیم شوند و سپس به توان B3 برسند کدام فرمول صحیح است؟

1)A4+A5/A6^B3

2)B3^A6/(A4+A5)

3)((A4+A5)/A6)^B3

4)(A4+A5)/A6*B3

 

جوابها


جوابهای سوالات تستی excel
ردیف گزینه صحیح توضیحات کوتاه
1 2 فرمول نویسی و توابع در خانه های اکسل با = آغاز میشود
2 4 آدرس دهی نسبی فقط با نام ستون و عدد سطر نوشته شود ولی آدرس دهی مطلق با علامت $ انجام میشود به این صورت که قبل از نام ستون و عدد سطر علامت $ قرار میگیرد. در آدرس دهی ترکیبی سطر یا ستون به صورت مطلق آدرس دهی میشود.
3 1 آدرس دهی نسبی به صورت ساده انجام میشود (نام سطر نام ستون ) و با تغییر محل فرمول آدرس داخل فرمول تغییر میکند. ولی در آدرس دهی مطلق با تغییر محل فرمول آدرس داخل فرمول تغییر نمیکند.
4 3 نوشتن تابع در اکسل با علامت = آغاز میشود. پس در صورت قرار ندادن این علامت فرمول محاسبه نمیشود.
5 2 تابع Count تنها تعداد سلول های حاوی اعداد را میشمارد . و چون 4 سلول مقدار میباشد و فقط 3 سلول دارای محتوی عدد میباشد. بنابراین تعداد 3 را برمیگرداند.
6 1 تابع Sum جهت محاسبه مجموع مقادیر ، تابع  Average جهت محاسبه میانگین مقادیر ،تابع Max جهت نمایش بیشترین مقدار، تابعCountجهت نمایش تعداد سلول های حاوی مقدار عددی و غیر خالی و تابع Round جهت گرد کردن اعداد برحسب تعداد ارقام اعشار میباشد.
7 3 B1:B10 محتوی خانه های متوالی بین دو آدرس داده شده را در نظر میگیرد در صورتی که B1;B10 فقط محتوای دو سلول B1 وB10 را در نظر میگیرد
8 1 در صورت اشتباه بودن نام تابع خطای #Name. ،در صورت تقسیم اعداد بر صفر خطای Dive/0# ، در صورت اشتباه بودن مقادیر خطای #Value و در صورت کافی نبودن عرض سلول برای نمایش نتیجه فرمول خطای #### مشاهده میشود.
9 4 اولویت عملگرها به ترتیب()و^و*و/و+و- میباشد
10 2 تابع  Average جهت محاسبه میانگین مقادیر
11 3 به ترتیب اول داخل پارانتز حساب میشود بعد به توان میرود  و سپس ضرب شده و در آخر تفریق میشود
12 3 تابع Average جهت محاسبه میانگین است. همچنین میتوان جمع مقادیر Sum سلولها را بر تعداد Count آنها تقسیم کرد تا میانگین حاصل شود.
13 3 تابعCountجهت نمایش تعداد سلول های حاوی مقدار عددی و غیر خالی
14 4 همانند توضیحات سوال 6 تا بع Sum جهت محاسبه مقادیر کاربرد دارد که این گزینه معادل گزینه AutoSum  نیز میباشد.
15 2 تابع Round جهت گرد کردن ارقام با توجه به میزان اعشار میباشد با این توضیح  که ارقام کمتر از 5 با همان مقدار قبلی باقی میمانند ولی ارقام 5 و بیشتر از 5 به یک واحد بالاتر گرد میشوند.
16 3 تابع sum  از خانه های خالی و حاوی متن صرف نظر میکند و فقط مقادیر عددی را باهم جمع میکند
17 3 تابع Countتعداد خانه های  حاوی عدد و غیر خالی را میشمارد.
18 1 آدرس دهی نسبی فقط با نام ستون و عدد سطر نوشته شود ولی آدرس دهی مطلق با علامت $ انجام میشود به این صورت که قبل از نام ستون و عدد سطر علامت $ قرار میگیرد. در آدرس دهی ترکیبی سطر یا ستون به صورت مطلق آدرس دهی میشود.
19 1 در تابع if اگر نتیجه محاسبه داده شده صحیح باشد عبارت اول و اگر غلط باشد عبارت دوم را نشان میدهد و چون عدد 10 مخالف (1-) است پس عبارت اول یعنی OK مشاده میشود.
20 3 در این سوال باید پرانتز اولویت مجموع را نسبت به تقسیم بالا ببریم همچنین اولویت را نسبت به توان بالا تر ببریم . با اینکار ابتدا داخلی ترین پرانتز محاسبه شده و نتیجه آن با توجه به پرانتز دوم تقسیم میشود و در نهایت آن به توان میرسد.