بسم الله الرحمن الرحیم

انواع داده ها در جاوا اسکریپت


هدف از برمامه های کامپیوتری ، پردازش داده ها و ارائه نتایج مناسب است. بنابراین ،هر زبان برنامه سازی با انواعی از داده ها سروکار دارد. داده 3.4 یک مقدار عددی و داده "Computer" یک مقدار رشته ای است. نوع مقادیری که میتواند در زبان برنامه نویسی نمایش داده شود و پردازش گردد، انواع داده ها نام دارد و یکی از مهمترین ویژگی های هر زبان برنامه سازی ، از مجموعه از انواع داده ها است که از آن ها پشتیبانی میکند.

انواع داده هایی که در جاوا اسکریپت وجود دارند:

  • عددی (number)
  • رشته ای(string)
  • بولی(boolean)
  • null(تهی)
  • undefined(تعریف نشده)

انواع عددی

وقتی عددی مستقیما در برنامه جاوا اسکریپت ظاهر شود، آن را لیترال عددی مینامیم.

مهم ترین داده های اوایه ،نوع عددی است.

جاوا اسکریپت برخلاف سایر زبان ها ،بین مقادیر صحیح و ممیز شناور تمایز قائل نمیشود.

تمام اعداد در این زبان به صورت ممیز شناور نمایش داده میشوند.

انواع عددی در جاوا اسکریپت در 64 بیت از حافظه به صورت ممیز شناور نمایش داده میشوند که توسط استاندارد ieee754 تعریف شده است.

اعداد منفی را میتوان با علامت - در جلوی آنها نمایش داد.

لیترال های صحیح

در جاوا اسکریپت مقادیر صحیح مبنای 10 به صورت دنباله ای از ارقام نوشته میشوند.به طور کلی ،لیترال های صحیح را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

  • دهدهی:اعداد صحیح مبنای 10 که به صورت دنباله ای از ارقام نوشته میشوند، مثل 1024،13 و 1000000.
  • در فرمت جاوا اسکریپت میتوان اعداد صحیح بین -2 به توان 53 تا 2 به توان 53 را نمایش داد.
  • مبنای 16(هگزادسیمال) مقادیر صحیح مبنای 16 در جاوا اسکریپت همواره با کاراکتر های 0x یا 0X شروع میشوند. مبنای 16 از اعداد 0 تا 9 و حروف A تا F (برای 10 تا 15) تشکیل شده است. نمونه هایی از مقادیر عبارت اند از 0x15 ، 0xff و 0ط3039.
  • مبنای 8 (اکتال) مقادیر مبنای 8 در جاوا اسکریپت همیشه با حرف o شروع میشوند و از مقادیر 0 تا 7 تشکیل شدهاند. نمونه هایی از مقادیر مبنای 8 عبارت اند از o023 و o325