بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی word


1-جهت ترسیم جدول به صورت دستی از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Table

2)Draw Table

3)Insert Table

4)Insert

 

2-برای درج یک ستون در سمت چپ ستون فعلی ابزار ................ را انتخاب میکنیم.

1)Row above

2)Row below

3)Column Right

4)Column Left

 

3- ادغام سلول های جدول را توسط .......... انجام میدهیم.

1)Merge Cell

2)split cell

3)split Table

4)Merge Table

 

4- Split Table چه عملی را در جدول انجام میدهد؟

1)تقسیم جدول به جدول جداگانه

2)ادغام دو جدول به یک جدول

3)درج جدول جدید

4)تقسیم سلول به تعدادی سطر و ستون

 

5- برای تغییر جهت متن نوشته شده در داخل یک سلول کدام گزینه صحیح است؟

1)Alignment

2)Text Direction

3)Orientation

4)Cell Margins

 

6- از سربرگ Insert کدام ابزار برای درج متن هنری استفاده میشود؟

1)Shapes

2)Chart

3)Smart Art

4)Word Art

 

7- برای سایه دار کردن اشکال کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1)Shadow

2)3D Effect

3)Style

4)Arrange

 

8- ابزار ایجاد جدول در کدام زبانه قرار دارد؟

1)Home

2)View

3)Insert

4)Review

 

9- جهت انتخاب چند سطر غیرمتوالی از کدام کلید روی صفحه کلید استفاده میکنیم؟

1)Ctrl

2)Alt

3)Shift

4)Home

 

10- گزینه ی delete Enter Row جهت حذف ................ استفاده میشود.

1)کل سطری که سلول انتخاب شده در آن قرار دارد.

2)کل ستونی که سلول انتخاب شده درآن قرار دارد.

3)سلول و سطر انتخاب شده

4)سلول انتخاب شده

 

11- تنظیمات خطوط (Border) یک جدول از کدام زبانه امکان پذیر است؟

1)Home

2)View

3)Layout

4)Design

 

12- برای دابل کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب است؟

1)Pen Color

2)Line Style

3)Line Wieght

4)Borders

 

13- در سربرگ Insert کدام گروه جهت افزودن کادر متن به سند میباشد؟

1)Pages

2)Text

3)Header &Footer

4)Illustrations

 

14- تصویر در کدام گروه از زبانه Insert قرار دارند؟

1)Page

2)Text

3)Header Footer

4)Illustrations

 

15- گروهبندی تصاویر در کدام زبانه قرار دارد؟

1)Insert

2)Home

3)Format

4)View

 

16- .................. برای نمایش گرافیکی داده هاست.

1)Shape

2)Chart

3)ClipArt

4)Picture

 

17- کدام زیبانه جهت تنظیمات بعدی و قالب بندی جداول است؟

1)layout

2)Design

3)Table

4)موارد 1 و 2 صحیح است

 

18- برای تبدیل یک جدول به متن در word از کدام استفاده میشود؟

1)Table=>Table to text

2)Table=>Convert to text

3)Table=>text to table

4)convert=>table to text

 

19- کدام گزینه در جدول برای تقسیم یک خانه به چند خانه است؟

1)Split Cell

2)Split Table

3)Merge

4)موارد 1 و 2 صحیح است.

 

20- در جدول برای برگشت به خانه قبل از کدام کلید استفاده میشود؟

1)Shift +Tab

2)Tab

3)Ctrl+Tab

4)Enter


جوابهای سوالات

جوابهای سوالات تستی word
ردیف جوابها توضیحات کوتاه
1 2

با استفاده از ابزار Draw Table اشاره گر ماوس تبدیل به علامت مداد میشود و میتوان به صورت دستی جدول را ترسیم کرد.

2 4 گزینه Row Above جهت درج سطر در بالای سطر انتخاب شده،Row Below جهت درج سطر در پایین سطر انتخاب شده،Column Right جهت درج ستون در سمت راست ستون انتخاب شده و Column Left  جهت درج ستون در سمت چپ ستون انتخاب شده استفاده میشود
3 1

Merge cell مرز بین خانه ها را برداشته و خانه های انتخاب شده را ادغام یا ترکیب میکند.همچنین وظیفه ی Split Cell تقسیم بندی سلول ها و Split Table وظیفه ی تبدیل یک جدول را به جدول های جداگانه دارد.

4 1 Merge cell مرز بین خانه ها را برداشته و خانه های انتخاب شده را ادغام یا ترکیب میکند.همچنین وظیفه ی Split Cell تقسیم بندی سلول ها و Split Table وظیفه ی تبدیل یک جدول را به جدول های جداگانه دارد.
5 2 Alignment برای تراز بندی متون ،Text Direction برای تغییر جهت متون ،Orientation برای تغییر جهت ورق و Cell Margins برای تغییر فاصله ی نوشته از لبه های خانه های جدول به کار میرود.
6 4

Shapes جهت درج اشکال آماده،Chart جهت درج نمودارهای سازمانی و انواع دیاگرام و WordArt جهت درج متون هنری و فرمت دار کاربرد دارد.

7 1 وظیفه گزینه Shadow سایه دار کردن اشکال ،3D Effect سه بعدی کردن اشکال ،Style تغییر سبک اشکالو Arrange مرتب کردن اشکال نسبت به هم دارد.
8 3 برای ایجاد جدول از سربرگ Insert و قسمت Table استفاده میشود.
9 1 برای انتخاب سطرهای متوالی در جدول کلید Shift و برای انتخاب سطرهای غیر متوالی از کلیدCtrl استفاده میشود.
10 4 گزینه Entire Row Delete جهت حذف کل سطری که سلول انتخاب شده در آن قرار دارد و گزینه Delete Entire Column جهت حذف کل ستونی که سلول انتخاب شده درآن قرار دارد استفاده میشود.
11 4 بعد از درج جدول دو زبانه ی جدید به نام Design و Layout در قسمت  Table Tools اضافه میشود که برای تعیین خصوصیات کادرهای جدول از دکمه ی Border استفاده میشود.
12 2 Pen Color برای تغییر رنگ کادر جدول ،Line Style برای تغییر سبک کادر و خطوط جدول ،Line Weight برای تغییر پهنای کادر جدول و Border برای تغییر خطوط اطراف جدول به کار میرود.
13 2 برای اضافه کردن ابزارهای متنی از جمله کادر متن یا WordArt از گروه Text استفاده میشود که در سربرگ Insert قرار دارد.
14 4 انواع تصاویر و شکلهای گرافیکی از سربرگ Insert در گروه Illustration قابل دسترسی میباشند.
15 3 از سربرگ Format با استفاده از ابزار Group میتوان اشکال مختلف را گروهبندی کرد تا بتوان تغییرات را روی تمام اجزاء اعمال کرد.
16 2 از Chart برای تبدیل داده ها به صورت نماد گرافیکی استفاده میشود ، همچنین برای مقایسه و نمایش مقادیر به صورت گرافیکی کاربرد دارد.
17 4 بعد از درج جدول و انتخاب جدول دو سربرگ جدید به نام Design و Layout در قسمت Table Tools اضافه میشود که برای تغییر خصوصیات جدول از نظر طراحی و طرح بندی استفاده میشود.
18 2 برای تبدیل یک جدول به متن از سربرگ Layout و گروه Data گزینه Convert to Text استفاده میشود.
19 1

Merge cell مرز بین خانه ها را برداشته و خانه های انتخاب شده را ادغام یا ترکیب میکند.همچنین وظیفه ی Split Cell تقسیم بندی سلول ها و Split Table وظیفه ی تبدیل یک جدول را به جدول های جداگانه دارد.

20 1 در جدول برای انتقال مکان نما به خانه ی بعد از کلید Tab و برای انتقال مکان نما به خانه ای قبل از Shift+Tab استفاده میشود. در ضمن با کلید های جهت دار نیز میتوان در خانه های جدول حرکت کرد.