بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی access


1. هر پایگاه داده حداقل دارای چند جدول است؟

1)3

2)1

3)0

4)2

 

2. جدول ها به چه شکل قابل رویت هستند؟

1)design view – database

2)datasheet-database

3)datasheet-design view

4)design view –table view

 

3. کدام یک از خصوصیات زیر در مورد فیلد ها تعیین کننده مقدار پیشفرض میباشد؟

1)caption

2)required

3)default value

4)field size

 

4. اگر بخواهیم مشخص کنیم یک فیلد عددی فقط مقادیر بین 100 تا 200  را دریافت کند،عبارت مقابل را در مقابل کدام خصوصیات بنویسیم؟ (>=100 and <=200)

1)format

2)index

3)input max

4)validation rule

 

5. در کدام روش ایجاد جدول وارد کردن حداقل یک رکورد از جدول ضروری است؟

1)template

2)table

3)design

4)datasheet

 

6. به هنگام ایجاد جدول با استفاده از الگوها، کدام الگو مناسب جدول های تماس میباشد؟

1contacts(

2) events

3)assents

4)issues

 

7.نام فیلدها کداکثر دارای .............. کاراکتر میباشد؟

1)255

2)256

3)64

4)11

 

8. برای قرار دادن کلید اصلی در نمای design کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

1)index

2)primary key

3)view

4)lockup column

 

9. به هنگام طراحی جدول در روش design نوع فیلد ها در کدام قسمت مشخص میشود؟

1)field name

2)data type

3)filed type

4)description

 

10. کدام جمله صحیح است؟

1)ستون description برای فیلد ها باید حتما پر شود.

2)علامت !در نام گذاری فیلد ها مجاز است.

3)برای درج رکورد جدید از گزینه New استفاده میشود.

4)ابزار undo تمامی رکوردهای حذف شده را برمیگرداند.

 

11. در نمای desighجهت اضافه کردن سطر جدیدی بین فیلدها برای ساختن فیلد جدید پس از راست کلیک کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1)new record

2)new field

3)insert row

4)insert column

 

12. در کدام گزینه در تعریف ایندکس یگانه ، یک ایندکس بدون تکرار تعریف میکند؟

1)duplicate ok

2)No duplicate

3)yes duplicate

4)no

 

13.تعداد کاراکتر پیشفرض field size برای یک فیلد چقدر است؟

1)50

2)30

3)255

4)10

 

14.جهت ساخت جداول از روش های مختلف از کدام سربرگ استفاده میکنیم؟

1)home

2)create

3)design

4)database tools

 

15. علامت* در کنار یک رکورد یعنی .............. .

1)رکورد در حالت تغییر است.

2)رکورد در حال نوشتن است.

3)رکورد جاری آماده نوشتن است.

4)رکورد نوشته شده را نمایش میدهد.

جوابهای صحیح و توضیحات
ردیف گزینه صحیح توضیحات
1 2 هر پایگاه داده حداقل دارای یک جدول میباشد.
2 3 جداول دو نما جهت طراحی (design) و جهت ورود داده ها datasheet دارند.
3 3 caption جهت تعیین عنوان،required جهت تهی بودن فیلد یا نبودن آن و field size برای تعیین طول فیلد هاست.
4 4

جهت تعیین قوانین خاصی برای ورود  داده ها از validation rule استفاده میشود.format برای نوع قالب بندی فیلدها، index جهت تعریف شاخص و input mask برای تعیین نوع ورودی است.

5 2 به هنگام ایجاد جدول توسط روش table ابتدا یک رکورد را نوشته تا براساس آن به صورت خودکار نوع و  نام فیلد ها مشخص شود ولی در دیگر روشهای ساخت جدول میتوان ابتدا فیلدها را ساخت . سپس رکورد ها را وارد کرد.
6 1 گزینه ی events جهت جدول رویدادها ،گزینه assents جهت جدول اموال و گزینه ی issuesجدول پیگیری ها را میسازد.
7 3 به هنگام ایجاد جدول توسط روش design حداکثر نام فیلدها 64 کاراکتر میباشد.
8 2 peimary key در واقع همان ابزار کلید میباشد که خاصیت غیر تکراری و غیر توهی بودن به فیلد میدهد و از index جهت جستجوی راحت تر استفاده میشود.
9 2 در قسمت field name نام فیلد ها ، در قسمت data type نوع فیلد ها و در قسمت description برای فیلد ها توضیح قرار میدهیم.
10 3 پر کردن ستون توضیحات با description اختیاری است. استفاده از علامت ! در نام گذاری فیلد ها غیر مجاز و ابزار undo قابلیت بازیابی رکورد های حذف شده را ندارد.
11 3 insert row در محل مورد نظر سطری خالی درج کرده و برای ورود فیلد جدید آماده میشود.
12 2 duplicate ok ایندکس تکراری و noduplicate ایندکس بدون تکرار میسازد و گزینه no اصلا ایندکس برای فیلد قرار نمیدهد.
13 1 میزان پیش قرض پر کردن مقدار یک فیلد در جداول 50 کاراکتر میباشد
14 2 برای ایجاد کلیه موضوعات در access از زبانه create استفاده میشود.سربرگ home برای قالب بندی ها، سربرگ design در بخش طراحی و سربرگ design در بخش طراحی سربرگ database tools برای ارتباطات و برنامه نویسی قابل استفاده میباشد.
15 3 رکورد جاری آماده نوشتن است و آخرهای رکورد قبلی ایجاد میشود.