بسمه تعالی

سوالات تستی Excel+ جواب و توضیحات مختصر جوابها


1.کدام نرم افزار زیر صفحه گسترده به شمار می رود؟

1.word
2.excel
3.windows
4.access

2. کدام مورد زیر جزء کاربردهای نرم افزار Excel میباشد؟

1.تهیه گزارش مالی
2.تهیه نمودار

3.تهیه لیست و گزارش
4.تمامی موارد صحیح است.

 

3. هر کار پوشه دارای چه تعداد صفحه کاری می باشد که به آن .......... گفته میشود؟

1.workbook
2.worksheet
3.cell
4.spreadsheet

 

4. به هر خانه از جدول کار برگ ........... میگویند.

1.Cell
2.table
3.row

4.column

 

5.کدام آدرس زیر جهت دسترسی به یک سلول صحیح نمی باشد؟

1.B55
2.AF700
3.Z80
4.25A

 

6. در صورتی که بخواهیم یک کار پوشه جدید با استفاده از الگوهای خودمان ایجاد کنیم کدام مورد مناسب است؟

1.Workbook blank
2.installed template
3.my template
4.new from existing

 

7.فرمت یا پسوند فایل ذخیره شده در اکسل نسخه 2007 کدام است؟

1.XLS
2.XM
3.XLC
4.XLS

 

8. کلید میانبر ذخیرهی کار پوشه با نام جدید کدام است؟

1.F11
2.F12
3.F8
4.F3

 

9. بطور پیش فرض در یک کار پوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟

1.3
2.4
3.2
4.5

 

10.برای رفتن به آخرین سطر یک صفحه کاری از کلید میانبر ............ لستفاده میشود؟

1.ctrl+راست
2.ctrl+چپ
3.ctrl+بالا
4.ctrl+پایین

 

11. برای حرکت بین کار پوشه های باز از چه روشی استفاده میشود؟

1.سربرگ view و گروه window ابزار switch windows
2.سربرگ view و گروه window ابزار new window
3.سربرگ view و گروه window ابزار arrange all
4.سربرگ view و گروه document view

 

12. نام پیش فرض فایل های excel چیست؟

1.document
2.book
3.workbook
4.database

 

13. برای تغییر تنظیمات نرم افزار Excelاز کدام روش استفاده میشود؟

1.سربرگ tools گزینه option
2.سربرگ tools گزینه setting
3.از دکمه office گزینه option
4.از دکمه office  گزینه setting

 

14. برای ایجاد یک کار پوشه خالی از کدام گزینه استفاده میشود؟

1.گزینه ی blank workbook از کادر محاوره ای new
2.فشردن کلید هایctrl+N
3.استفاده از کلید Alt+N
4.تمامی موارد صحیح است.

 

15.برای خروج از محیط excel از چه روشی استفاده میشود؟

1.گزینه close از منوی office
2.Ctrl+W
3.فشردن کلید های ALT+F4
4.موارد 1 و 2 صحیح است.

 

16. کدام یک از نوار های زیر فقط در محیط اکسل مشاهده میشود؟

1.Quick Access Toolbar
2.ribbon
3.Formula bar

4.Address bar

 

17. جهت انتخاب نوع ذخیره سازی فایل از کادر محاوره ای Save ، از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1.Save in
2.Save as Type
3.Save As
4.File Name

 

18. برای بزرگنمایی از چه روشی استفاده میشود؟

1.با استفاده از سربرگ viewو گزینه zoom
2.استفاده از ابزار zoom در نوار ابزار دسترسی سریع
3.استفاده از کلیدهای ctrl+z
4.استفاده ازسربرگ review و گزینه zoom

 

19. برای نمایش صفحه کاری قبلی از کدام  کلید استفاده میشود؟

1.First
2.Last
3.Previous
4.Next

 

20. برای استفاده از الگوهای نصب شده در اکسل کدام گزینه صحیح است؟

1.installed template
2.My template
3.blank workbook
4.
New Form Exising