بسمه تعالی

سوالات تستی word


1-کدام نمای سند برای صفحه آرایی و چاپ مناسب است؟

1)Print layout

2)web layout

3)normal

4)outline

 

2- جهت نمایش عناوین سند و ایجاد فهرست از حالت .......... استفاده میشود؟

1)draft

2)print layout

3)outline

4)web layout

 

3- در کدام نمای سند حاشیه و اشکال گرافیکی دیده نمیشود؟

1)draft

2)web layout

3)print layout

4)full screen

 

4- کدام کلید برای رفتن به ابتدای خط بعد و تعیین انتهای پاراگراف است؟

1)spacebar

2)enter

3)ctrl+enter

4)tab

 

5- کدام کلید زیر مکان نما را به ابتدای فایل انتقال میدهد؟

1)home

2)end

3)ctrl+home

4)ctrl+end

 

6- برای درج علامت ویژه از کدام سربرگ و گزینه استفاده میشود؟

1)insert-home

2)symbol-insert

3)home-symbol

4)view- font

 

7- اگر بخواهیم برای کاراکتر انتخاب شده در پنجره  symbol یک کلید میانبر ایجاد کنیم از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1)Shortcut key

2)AutoCorrect

3)Insert

4)symbol

 

8- کدام روش زیر برای انتخاب یک کلمه مناسب است؟

1)دابل کلیک روی کلمه

2)استفاده از کلید های ctrl+کلید ماوس

3)کلیک روی خط اول پاراگراف

4)چند کلیک متوالی روی کاراکتر یا کلمه

 

9- منظور از حافظه موقت در عمل copy کدام است؟

1)registry

2)memory

3)rom

4)clipboard

 

10- در نوار ابزار دسترسی سریع گزینه redo چه عملی انجام میشود؟

1)برگشت به وضعیت قبل ویرایش

2)کار عمل undo را خنثی میکند

3)انجام مجدد ویرایش متن

4)برگشت به وضعیت یک مرحله قبل

 

11- برای جستجوی یک عبارت کدام کلید استفاده میشود؟

1)ctrl+h

2)ctrl+f

3)ctrl+g

4)ctrl+s

 

12- در پنجره ی Find کدام گزینه باعث جستجوی عبارت مستقل و کامل میشود؟

1)sounds like

2)use wildcards

3)Match case

4)Find all word forms

 

13- در گروه Editing ابزار GoTo چه عملی انجام میدهد؟

1)به قسمتی از سند میرود

2) به یک صفحه وب میرود

3)به نمای خاصی از سند میرود

4)به حالت پیش نمایش چاپ میرود

 

14- برای انتخاب کل سند از کدام کلید ترکیبی استفاده میکنیم؟

1)دابل کلیک+SHIFT

2)CTRL+A

3)CTRL+END

4)CTRL+SPACBAR


15- برای نمایش خط کش کدام سربرگ و چه ابزاری را انتخاب کنیم؟

1)home>ruler

2)page>view

3)view>ruler

4)VIEW>Gridline

 

16- گزینه مناسب برای جایگزینی بک کلمه با کلمه ای دیگر کدام است؟

1)Replace

2)Replace all

4)Find

5)Search

 

17- معادل کلید ترکیبی redo  کدام است؟

1)Ctrl+B

2)Ctrl+Y

3)Ctrl+Z

4)Ctrl+Shift+Z

 

18- سبک پیش فرض Word برای متن کدام است؟

1)Title

2)Heading

3)Outline

4)Normal

 

19- برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی .......... استفاده کرد؟

1)Ctrl+Click

2)ctrl+home

3)ctrl+end

4)ctrl+tab

 

20- در محیط نرم افزار واژه پرداز در کدام نما خط کشی های افقی و عمومی دیده میشود؟

1)PrintLayout

2)FullScreen

3)Outline

4)Draft

جوابهای تستی

سوالات تستی word
ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح
1 1 8 1 15 3
2 3 9 4 16 1
3 1 10 2 17 2
4 2 11 2 18 4
5 3 12 4 19 1
6 2 13 1 20 1
7 1 14 2    

جوابهای تشریحی

1-گزینه 1 صحیح است.

print layout: بهترین نما جهت نمایش سند است که آن را به شکل نمایش داده شده چاپ میکند.

weblayout: جهت نمایش فایل به صورت صفحات web

outline:جهت نمایش عناوین سند و ایجاد فهرست

draft جهت نمایش  عادی سند که حاشیه ها ،اشکال گرافیکی و پس زمینه را نمایش نمیدهد.

 

2-گزینه 3 صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 1

 

3-گزینه 1 صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 1

 

4- گزینه 2 صحیح است.

spacebar برای ایجاد فاصله ی خالی ،

enter برای رفتن به ابتدای خط بعدی و انتهای پاراگراف جاری

ctrl+enter برای رفتن به صفحه جدید

tab برای پرش مکان نما به جلو

 

5- گزینه 3 صحیح است.

home جهت رفتن به ابتدای سطر

end رفتن به انتهای سطر

ctrl+home جهت رفتن به ابتدای فایل

ctrl+end جهت رفتن به انتهای فایل

 

6- گزینه 2 صحیح است.

symbol برای درج برخی علائم است که امکان تایپ آنها با کلید ها صفحه کلید وجود ندارد.

 

7- گزینه 1 صحیح است.

با استفاده از دکمه ی shortcut key در کادر محاوره ای symbol میتوان برای هر سمبل  یک کلید میانبر از صفحه کلید تعریف کرد و یا آن را با دکمه ی insert درج کرد. از گزینه autocorrect نیز برای غلط یابی خودکار استفاده کرد.

 

8- گزینه 1 صحیح است.

دابل کلیک روی کلمه جهت انتخاب یک کلمه

ctrl+کلیک :جهت انتخاب یک کلمه و چند کلیک متوالی جهت انتخاب یک پاراگراف میباشد.

 

9- گزینه 4 صحیح است.

عملیات copy,cut,paste, undo, redo در رابطه با clipbord یا حافظه ی موقت است.

بعد از انتخاب متن و با انتخاب گزینه copy اطلاعات به حافظه موقت میرود.

 

10- گزینه 2 صحیح است.

undo جهت لغو عملیات انجام شده و کلید میانبر آن ctrl+z است

redo عمل undo را خنثی می کند و کلید میانبر آن ctrl+y

 

11- گزینه 2 صحیح است.

دستور find برای جستجوی یک کلمه یا عبارت است و کلید میانبر ctrl+f میباشد.

Ctrl+h جهت عمل replace

ctrl+g جهت عمل GoTo

ctrl+s جهت عمل save میباشد.

 

12- گزینه 4 صحیح است.

در پنجره find گزینه match case  روی حروف بزرگ و کوچک حساس میشود.

گزینه find all word form نیز عبارت کامل و مستقل و جستجو میکند و بین حرف بزرگ و کوچک تفاوتی قایل نمیشود.

گزینه Sound like جستجوی لغات مشابه از لحاظ تلفظ و گزینه use wildcard استفاده از کارکترهای جایگزین میباشد.

 

13- گزینه 1 صحیح است.

 دستور GoTo برای حرکت در فایل و رفتن به خط یا صفحه یا قسمت خاصی از فایل میباشد

 

14-گزینه 2 صحیح است.

گزینه Select all و کلید میانبر ctrl+a برای انتخاب کل سند است.

 

15-گزینه 3 صحیح است.

خط کش های افقی و عمودی برای تنظیم اندازهی حاشیه ها و تورفتگی و بیرون زدگی خط اول یا تنظیم پاراگراف است که از سربرگ view گزینه ruler فعال میشود.

همچنین برای ظاهر شدن خط کش ها از ابزار ruler show در بالای scrollbar عمودی نیز استفاده میشود.

 

16- گزینه1 صحیح است.

فرمان replace  برای جایگزین کردن یک کلمه با کلمه دیگر به کار میرود و کلید میانبر آن ctrl+H میباشد.

اگر بخواهیم چند کلمه را جایگزین کنیم از replace all استفاده میکنیم.

 

17- گزینه 2 صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 10 آموده است.

 

18- گزینه 4 صحیح است.

سبک پیش فرض word نمای Normal است. که از گروه styles قابل تغییر میباشد.

 

19-گزینه 1 صحیح است.

توضیحات لازم در سوال 5 و 6 آمده است.

 

20- گزینه 1 صحیح است.

برای نمایش خط کش های افقی و عمودی و تنظیم حاشیه ها از نمای priint layout استفاده میشود.

که نماهای دیگر فاقد این تنظیمات میباشند.