بسم الله الرحمن الرحیم


1. کدام نوع داده زیر در سلول های صفحه کاری محاسبه نمیشود

1) متن

2)تصویر

3)عدد

4)تاریخ

 

2. برای ویرایش محتوای سلول های فعال شده از کلید ............... استفاده میشود.

1)F2

2)F3

3)Enter

4)spacebar

 

3.برای انتخاب چند سلول پراکنده در یک صفحه کاری کدام کلید را همراه ماوس نگه میداریم؟

1)shift

2)alt

3)spacebar

4)ctrl

 

4.اجرای مجدد آخرین فرمان لغو شده توسط کدام گزینه انجام میشود؟

1)undo

2)redo

3)ctrl+z

4)ctrl+r

 

5.برای مرتب کردن اطلاعات از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)data در sort

2)view در data

3)sort در data

4)data در data

 

6.گزینه ی format از گروه clear چه عملی انجام میدهد؟

1)حذف سلول

2)حذف محتوای سلول

3)حذف قالب سلول

4)حذف یادداشت وتوضیح سلول

 

7-حذف محتوای سلول از چه کلیدی در صفحه کلید استفاده میکنیم؟

1)backspace

2)enter

3)delete

4)clear

 

8. قابلیت autofill در سلولها به چه معناست؟

1)رنگ کردن سلول

2)پر کردن محتوای سلول ها به طور اتوماتیک و سری

3)منتقل کردن محتوای سلول

4)کپی کردن محتوای سلول به سلول دیگر

 

9. برای ثبت و لغو محتویات یک سلول از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)دکمه enter جهت ثبت و دکمه esc جهت لغو

2)دکمه tab جهت ثبت و دکمه ی pause جهت لغو

3)دکمه enter جهت ثبت و دکمه spacebar جهت لغو

4)دکمه spacebar جهت ثبت و دکمه esc جهت لغو

 

10. کلید میانبر دستور undo کدام گزینه است؟

1)ctrl+z

2)ctrl+y

3)ctrl+c

4)ctrl+x

 

11. برای پیدا کردن عبارتی خاص از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)از سربرگ home ابزار go to

2)کلید های ctrl+f

3)کلید های ctrl+h

4)alt+f

 

12. گزینه ی case sensitive در پنجره ی جستجو چه عملی انجام میدهد؟

1)کل عبارات را جستجو میکند.

2)جستجو برای حروف بزرگ و کوچک حساس میشود.

3)کلمه بعدی را جستجو میکند.

4)جستجو را متوقف میکند.

 

13. در پنجره replace کدام دکمه ،جایگزینی یک عبارت را انجام میدهد؟

1)Replace

2)Find Next

3)Replace all

4)More

 

14. در پر کردن خودکار سری خانه ها(سلول) توسط ماوس ابتدا باید کدام سلول ها انتخاب شوند؟

1)فقط سلول اول

2)سه سلول اول

3)دو سلول اول

4)انتخاب لازم نیست.

 

جواب سوالات تستی

ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح
1 2 8 2
2 1 9 1
3 4 10 1
4 2 11 2
5 1 12 2
6 3 13 1
7 3 14 3

پاسخ تشریحی

1-گزینه2

تمام اطلاعاتمتنی و عددی و تاریخ و زمان درون یک سلول درج می شود اما تصاویر،صوت ، فیلم ها نمودارها و یادداشت ها روی صفحه کاری درج میشود نه درون آدرس یک سلول.

2-گزینه 1

برای ویرایش اطلاعات یک سلول از کلید f2 یا دابل کلیک روی سلول مورد نظر یا از نوار فرمول استفاده میشود.

3- گزینه 4

برای انتخاب سلول های متوالی از کلید shift و برای انتخاب سلول های پراکنده از کلید ctrl استفاده میشود.

 

4- گزینه4

برای اجرای مجدد آخرین فرمان از redo یا repeat استفاده میکنید که عکس عمل undo است.کلید معادل این گزینه ctrl+y میباشد.

 

5-گزینه 1

برای مرتب سازی داده ها و اطلاعات از سربرگ data و گزینه sort استفاده میکنیم.این گزینه درسربرگ home نیز وجود دارد.

 

6-گزینه3

گزینه clear شامل گزنیه های all جهت کل اطلاعات،format جهت قالب سلول ها content جهت حذف محتویات سلول ها که معادل کلید delete از صفحه کلیدمیباشد گزینه comment جهت حذف یادداشت ها میباشد.

7- گزینه 3 توضیحات لازم در6

8-گزینه 2

خانه های اکسل دارای خاضیت auto fill است که توسط آن میتوان خانه ها را به صورت اتوماتیک پرکرد.مثلا پر کردن اعداد زوج یا فرد ، ایام هفته یا ماه های سال و غیره .در این روش دو سلول اول را باداده مورد نظر پر کرده و پس از انتخاب آنها از گوشه پایین سلول آخر درگ میکنیم.

9-گزینه1

پس از ورود اطلاعات در سلول برای ثبت آنها enter کرده یا در سلول دیگری کلیک میکنیموبرای لغو این عملیات از کلید esc استفاده میکنیم.

10-گزینه1

کلید ctrl+z معادل undo

ctrl+y معادل redo

ctrl+cمعادل copy

ctrl+xمعادل cut

11-گزینه4

برای پیداکردن عبارتی خاص از سربرگ home و گروه editing و گزینه find و یا کلید میانبر ctrl+f استفاده میکنیم. جایگزین کردن کلمه دیگر نیز توسط گزینه replace با کلید معادل ctrl+h انجام میشود.

12-گزینه 2

انتخاب گزینه case sensitive روی حروف بزرگ و کوچک حساس میشود و فقط نمونه مورد نظر را پیدا کند.انتخاب گزینه whole word only کل مورد را جستجو میکند و روی حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.

13-گزینه1

جهت جایگزینی یک عبارت در پنجرهی replace از دکمه replace و برای جایگزینی در تمام متن از دکمه replace all استفاده میکنیم.

دکمه find next جهت پیدا کردن عبارت و دکمه more جهت تنظیمات میباشد.

 

14- گزینه3

توضیحات لازم در سوال8