بسم الله الرحمن الرحیم

بنجامین دیسرایلی: دیدن زیاد، درد و رنج زیاد و مطالعه زیاد سه ستون یادگیری هستند.

 

العِلمُ یُنجِدُ الفِکرَ.
دانش روشنى بخش اندیشه است.

                                                حدیثی از امام علی علیه السلام


1- کلید میانبر غلط یابی متن کدام است؟

1)F4

2)F5

3)F6

4)F7

 

2- خط موج دار قرمز ، زیر کلمات نشان دهنده چیست؟

1)غلط املایی

2)غلط دستوری

3)غلط گرامری

4)زیر خط دار بودن

 

3- تنظیم جهت کاغذ را از گزینه ی ................ انجام میدهیم.

1)Size

2)Orientation

3)Margins

4)Column

 

4- گزینه ی Gutter در حاشیه کاغذ به چه علت استفاده میشود؟

1)تعیین حاشیه سمت چپ کاغذ

2)تعیین اندازه ی کاغذ

3)تعیین فاصله ی بالای کاغذ

4)تعیین اندازه ی صحافی کاغذ

 

5- برای تعیین جهت کاغذ در حالت افقی کدام گزینه مناسب است؟

1)Landscape

2)Portrait

3)Horizantal

4)Margins

 

6-برای صرفنظر کردن از تصحیح یک کلمه در واژه پرداز کدام دکمه این عمل را انجام میدهد؟

1)Ianore once

2)Ignore all

3)Change

4)Cancel

 

7- برای چاپ  صفحه جاری از پنجره Print کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

1)All

2)Page Current

3)Pages

4)Selection

 

8- جهت چاپ قسمتی از متن در سند از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)All

2)pageCurrent

3)Pages

4)Selection

 

9-در پنجره Print گزینه Odd Pages چه عملی انجام میدهد؟

1)چاپ صفحات فرد

2)چاپ صفحات زوج

3)چاپ صفحات دلخواه

4)چاپ تمامی صفحات

 

10- در پیش نمایش چاپ برای نمایش ند صفحه ی کنار هم از ............... استفاده میکنیم.

1)One Page

2)Next page

3)Zoom

4)Multiple Page

 

11- کنترل خطاهای املایی با کدام گزینه است؟

1)Word Count

2)Auto Correct

3)Spelling & Grammer

4)Object

 

12- برای فعال کردن خط یاب و گرامری کدام بخش از Option را انتخاب کنیم؟

1)Check Grammer With Spelling

2)Check Spelling as You Type

3)Spelling & Grammer

4)AutoCorrect

 

13- برای تغییر اندازه کاغذ از کدام سربرگ و کدام گزینه استفاده میشود؟

1)Page Layout=>Page Border

2)Size=>View

3)Page Layout=>Size

4)Insert=>Size

 

14- در زبانه Print Preview گزینه Magnifier جهت ............ استفاده میشود.

1)شروع عملیات چاپ

2(تعیین جهت کاغذ

3)بزرگنمایی صفحه

4)نمایش یک صفحه

 

15- برای تنظیم حاشیه ی بالا و پایین سند از کدام سربرگ ،گروه و گزینه میتوان استفاده کرد؟

1)سربرگ iNSERT گروه Page گزینه Cover Page

2)سربرگ PageLayout گروه Page background گزینه ی pageBorder

3)سربرگ Page Layout گروه Page Setup گزینه Margins

4)سربرگ home گروه paragraph گزینه Border & Shading


جوابهای چهار گزینه ای

جوابهای کوتاه سوالات Word6
ردیف گزینه صحیح توضیحات کوتاه
1 4 گزینه Spelling & Grammer جهت غلط گیری املایی و دستوری است و کلید معادل آن F7میباشد
2 1 در صورت فعال بودن غلط یاب ،لغاتی که غلط املایی دارند با خط موج دار قرمز و جملاتی که غلط گرامری دارند با خط موج دار سبز دیده میشوند.
3 2 از سربرگ Page Layout hfchv [قهثدفشفهخد میتوان جهت کاغذ را به صورت افقی (landscape) و یا عمودی(Portrait)انتخاب نمود. ابزار Size جهت انتخاب اندازه ی کاغذ و ابزار Margins جهت تغییر حاشیه کاغذ استفاده میشود.
4 4 Gutter برای تنظیم حاشیه به صورت شیرازه در صحافی کاغذ استفاده میشود و میزان آن به حاشیه افزوده میشود.
5 1 از سربرگ Page Layout hfchv [قهثدفشفهخد میتوان جهت کاغذ را به صورت افقی (landscape) و یا عمودی(Portrait)انتخاب نمود. ابزار Size جهت انتخاب اندازه ی کاغذ و ابزار Margins جهت تغییر حاشیه کاغذ استفاده میشود.
6 1

در پنجره ی محاوره ای Spelling &Grammer 'cdki گزینه Change برای تغییر لغت غلط به درست ،Change all تغییر تمام لغات غلط به درست، Ignore once صرف نظر کردن از تصحیح لغت غلط و Ignore all صرف نظر کردن از تصحیح تمام لغات غلط میباشد.

7 2 گزینه All جهت چاپ تمام صفحات سند، Page Current جهت چاپ صفحه جاری ،Pages جهت چاپ صفحات مورد نظر سند و Selection جهت چاپ متن انتخاب شده مورد استفاده قرار میگیرد
8 4 گزینه All جهت چاپ تمام صفحات سند، Page Current جهت چاپ صفحه جاری ،Pages جهت چاپ صفحات مورد نظر سند و Selection جهت چاپ متن انتخاب شده مورد استفاده قرار میگیرد
9 1 در کادر Print و از پنجره print گزینه Odd Page برای چاپ صفحات فرد،Even Pages برای چاپ صفحات زوج  و All page in range برای چاپ تمام صفحات میباشد
10 4 در قسمت پیش نمایش ،گزینه ی One page برای نمایش تک صفحه ای، Two Pages برای نمایش دوصفحه ای،Multiple Page  برای نمایش چند صفحه ای میباشد
11 3 جهت کنترول خطاهای املایی گزینه Spelling & Grammer یا کلیدF7کاربرد دارد. گزینه WordCount جهت شمارش صفحه ، خطوط ، کاراکتر و پاراگراف، گزینه ی Auto Correct جهت غلط یابی خودکار متن و گزینه Object جهت درج از نرم افزار های دیگر میباشد.
12 2 در بخش Options از کادر محاوره ای Spelling باید حتما گزینه Check Spelling as you Type فعال باشد که غلط یاب بتواند فعال شود.
13 3 برای تغییر اندازه و نوع کاغذ از سربرگ Page Layout بخش Page Setup از گزینه Size استفاده میشود.
14 3 Magnifier به معنی ذره بین است و برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی صفحه استفاده میشود و بایستی از زبانه Print Preview انتخاب شود.
15 3 با استفاده از گزینه Margins در سربرگ print layout و گروه Page setup  میتوان حاشیه ی بالا ،پایین ، چپ ، راست و شیرازه کاغذ را تعیین کرد.