بسم الله الرحمن الرحیم

1- توسط کدام گزینه میتوان عرض ستون ها را تغییر داد؟

1)ابزار format گرینه row height

2)ابزار format گزینه column width

3)درگ کردن مرز میانی ستون ها

4)موارد 2 و 3 صحیح است.

 

2- توسط کدام سربرگ و گزینه میتوان ستون انتخاب شده را حذف کرد؟

1)home=>cell=>format

2)format=>cell=>delete

3)home=>cell=>delete

4)insert=>cell=>delete

 

3- اگر در ردیف فعال worksheet داده ای داشته باشیم، با کلیک راست روی آن سطر و انتخاب گزینه insert چه اتفاقی میافتد؟

1)یک ردیف خالی اضافه شده و داده ها به پایین منتقل میشوند.

2)با توجه به داشتن داده در ردیف آخر عمل درج انجام نمیشود.

3)ردیف آخر حذف شده و ردیف جدید جایگزین میشود.

4)عمل درج ردیف در آخرین سطر انجام میشود.

 

4- جهت تغییر نام یک کاربرگ چه عملی انجام میدهیم؟

1)کلیک راست روی نام کاربرگ و انتخاب گزینه Rename

2)دابل کلیک روی نام کاربرگ و سپس تایپ نام دلخواه

3)استفاده از ابزار format و انتخاب گزینه Rename

4)تمامی موارد صحیح است

 

5- آسان ترین روش برای انتخاب یک ستون کدام گزینه است؟

1)قرارگیری روی نام ستون و کلیک روی آن (انتخاب آن)

2)راست کلیک روی نام ستون و انتخاب گزینه select row

3)راست کلیک روی نام ستون و انتخاب گزینه select column

4)درگ کردن کل ستون مورد نظر

 

6- برای افزودن یک کاربرگ جدید از کدام سربرگ و گزینه استفاده میکنیم؟

1)home=>cell=>format

2)insert=>cell=>format

3)home=>cell=>insert

4)insert=>cell=>insert

 

7-به صورت پیش فرض اندازه ی عرض و ارتفاع سلول ها به ترتیب چقدر است؟

1)8.43 , 15

2)12.5 , 15

3)12.75 , 8.43

4)8.5 , 15

 

8- سطر و ستون اضافه شده توسط insert در کدام محل درج میشود؟

1)بالای سطر انتخاب شده ،سمت چپ ستون انتخاب شده

2)پایین سطر انتخاب شده ،سمت راست ستون انتخاب شده

3)در محل انتخاب شده  کاربر در محل انتخاب شده کاربر

4)در ابتدای کاربرگ ،در انتهای کاربرگ

 

9- برای کپی و انتقال کاربرگ ها از کدام گزینه استفاده میشود؟

1)راست کلیک روی کاربرگ و انتخاب گزینه move or copy

2)استفاده از ابزار Format و سپس گزینه move or copy

3)دراگ کردن کاربرگ به محل دلخواه

4)تمامی موارد صحیح است

 

10- برای ایجاد کپی از یک کاربرگ هنگام درگ کردن کدام کلید را از روی صفحه کلید نگه میداریم؟

1)Alt

2)Ctrl

3)Shift

4)Alt+shift

 

11- از کادر move or copy انتخاب کدام گزینه یک کپی از کاربرگ ایجاد میکند؟

1)move to end

2)To book

3)create a copy

4)copy

 

12- در هر کار پوشه به صورت پیش فرض دارای ................. کاربرگ و حداقل .................... کاربرگ در صورت خذف میباشد.(راست به چپ)

1)3و1

2)1و3

3)3و3

4)1و5

 

13- آشکار سازی و پنهان سازی کاربرگ توسط کدام گزینه انجام میشود؟

1)Hide & Unhide Sheet

2)Unhide Sheet

Hide Sheet

4)Protect Sheet

 

14- کدام جمله صحیح است؟

1) پس از حذف کاربرگ ها بازیابی آنها توسط Undo انجام میشود.

2)ساده ترین روش انتقال کاربرگ درگ کردن آن میباشد.

3)امکان حذف یک سلول دارای اطلاعات وجود ندارد.

4) چند کاربرگ را نمیتوان به صورت متوالی انتخاب کرد.

 

15- کاربرگ اضافه شده توسط کاربر از طریق گزینه Insert در سربرگ Home در کجا اضافه میشود؟

1)قبل از کاربرگ فعال

2)بعد از کاربرگ فعال

3)ابتدای تمام کاربرگ ها

4)انتهای تمام کاربرگها

 

جوابهای کوتاه سوالات تستی

جوابهای گزنیه ها صحیح

ردیف

گزنیه صحیح

توضیحات کوتاه

1

4

برای تغییر عرض ستون از ابزار Format گزینه Column Width یا درگ مرز میانی عنوان ستونها استفاده میکنیم. همچنین برای تغییر ارتفاع  سطر از ابزار Format گزینه Row Height یا درگ مرز میانی عنوان سطرها استفاده میکنیم.

2

3

جهت حذف سطر یا ستون مورد نظر از گزینه delete در سربرگ Home استفاده میکنیم.این کار با راست کلیک روی مورد انتخاب شده نیز امکان پذیر است.

3

1

اگر در ردیف جاری WorkSheet داده ای داشته باشیم با راست کلیک روی ردیف و انتخاب گزینه Insert عمل درج سطر انجام شده و اطلاعات سطر انتخاب شده به سطر پایین شیفت پیدا میکند.

4

4

برای تغییر نام یک کاربرگ از کلیک راست روی نام کاربرگ و انتخاب گزینه Rename یا دابل کلیک روی نام کاربرگ و یا ابزار Format گزینه Rename استفاده میکنیم.

5

1

آسان ترین روش انتخاب یک ستون قرار گرفتن روی نام ستون است تا اشاره گر تبدیل به فلش مشکی رنگ شود سپس کلیک میکنیم.

6

3

برای افزودن یک کاربرگ جدید روی کاربرگ راست کلیک کرده و گزینه Insert را انتخاب میکنیم. روش دیگر استفاده از سربرگ Home و سپس گروه Cell  و انتخاب گزینه Insert میباشد.

7

1

به صورت پیش فرض عرض سلول ها 8.43 و ارتفاع آنها 15 میباشد.

8

1

سطر اضافه شده در بالای سطر انتخاب شده و ستون اضافه شده سمت چپ ستون انتخاب شده درج میشوند.

9

4

گزینه Move or Copy از راست کلیک روی کاربرگ یا از سربرگ home ابزار Format قابل دسترسی است. همچنین درگ کردن کاربرگ به منظور انتقال آن و درگ کردن آن با دکمه Ctrl به منظور کپی آن میباشد.

10

2

همچنین درگ کردن کاربرگ به منظور انتقال آن و درگ کردن آن با دکمه Ctrl به منظور کپی آن میباشد.

11

3

اگر از کادر Move or Copy گزینه Create a Copy را انتخاب کنیم یک کپی از کاربرگ ایجاد میشود و در غیر این صورت کاربرگ انتقال پیدا میکند.

12

1

هر Workbook دارای حداقل 1 کاربرگ و به صورت پیش فرض دارای 3 کاربرگ میباشد.

13

1

توسط ابزار Format  در سربرگ Home و زیر گزینه Hide & Unhide میتوان سطر (Hide Row ) , ستون (Hide Column) و کاربرگ (Hide Sheet) را مخفی کرد و دوباره از همین بخش آشکار (unhide) کرد. روش دیگر کلیک راست روی نام یک کاربرگ و انتخاب گزینه Hide & Unhide میباشد.

14

2

امکان بازیابی کاربرگ حذف شده وجود ندارد ، امکان حذف سلول دارای اطلاعات وجود دارد ، امکان انتخاب کاربرگ های متوالی وجود دارد

15

1

کاربرگ اضافه شده توسط گزینه iNSERT قبل از کاربرگ جاری درج میشود.