بسمه تعالی

1.وظیفه نرم افزار powerpoint چیست؟

1.ارایه مطالب

2.ایجاد صفحات وب

3.طراحی گزارشات و مستندات

4. ارایه مطالب آماری

 

2.مطالب تهیه شده در نرم افزار powerpoint را به چه شکل میتوان ارایه کرد؟

1.اسلایدهای 35 میلی متری

2.چاپ برروی کاغد

3. نمایش با ویدئو پروژکتور

4. همه موارد

 

3.فایلهای presentation با چه انشعابی ذخیره میشود؟

1.docx

2.xlsx

3.pptx

4.ppsx

 

4.هر فایل ارایه مطالب حداقل شامل چند اسلاید است؟

1.3

2.2

3.1

4.5

 

5.به مجموعه ابزارهایی که در یک سربرگ با نامی مناسب ذخیره میشوند ..........گویند.

1.office button

2.ribbon

3.tab

4.control button

 

6.دکمه office در بالای پنجره نرم افزار ارایه مطالب جایگزین کدام منو در نسخه 2003 شده است؟

1.view

2.file

3.edit

4.format

 

7.کدام روش برای ایجاد فایل نمایشی میتوان از الگوهای موجود استفاده کرد؟

1.blank and recent

2.installed themes

3.installed templates

4.new from existing

 

8.سریعترین و راحت ترین روش برای ایجاد فایل نمایشی کدام است؟

1.انتخاب گزینه new از منوی office

2.فشردن کلید های ctrl+N

3.فشردن کلید های ctrl+m

4.انتخاب گزینه recent document از منوی office

 

9.در صورتی که فایلی را یکبار ذخیره کرده باشیم، جهت ذخیره کردن تغییرات بعدی از کدام کلید میانبر استفاده میکنیم؟

1.ctrl+s

2.F5

3.F12

4.ctrl+N

 

10.جهت ذخیره یک فایل نمایشی که همواره در نمای نمایش باز شود، کدام حالت ذخیره سازی مناسب است؟

1.Other Format

2.PowerPoint Show

3.PowerPoint

4.PowerPoint Presentation

 

11.جهت تغییر نام کاربر استفاده کنند از نرم افزار از قسمت Options کدام بخش را انتخاب کنیم؟

1.popular

2.proofing

3.Advanced

4.save

 

12.کدام گزینه برای سوئیچ کردن بین چند فایل ارایه مطالب مناسب است؟

1.ابزار switch window

2.فشردن ctrl+f6

3.فشردن alt+tab

4.موارد 1و 2 صحیح است.

 

13.قابلیت کوچک نمایی برای مشاهده کل اطلاعات به صورت یکجا را ..............  میگویند.

1.zoom in

2.zoom out

3.font size

4.fit

 

14. جهت بستن فایل جاری کدام گزینه اشتباه است؟

1.انتخاب گزینه close از منوی office

2.Ctrl+F4

3.Ctrl+W

4.Alt+F4

 

15.برای تغییر مسیر پیش فرض ذخیره فایل از منوی Office و گزینه PowerPoint Option از کدام قسمت استفاده میشود؟

1.Popular

2.Save

3.Advanced

4.Proofing