بسم الله الرحمن الرحیم

لغات کامپیوتر


اصطلاحات کامپیوتر
فارسی انگلیسی
حساب Accont
نشانی address
بی نام Anonymous
پاسخ answer
نرم افزار ضد ویروس anti-virus software
بایگانی archive
کلید جهت arrow key
ترتیب صعودی ascending order
ستاره(*) asterisk
ناهمگام Asynchronous
پیوست attachment
صوتی Audio
اجازه Authorzation
دستیابی Availability
پس زمینه Background
(کلید)پس برد back space
پشتیبان backup
باتری battery
نسخه آزمایشی Beta
دوگانه binary

سیستم اصلی ورودی و خروجی

(بایوس از دستور العمل هایی که درون یک قطعه کوچک در مادربورد

قرار دارد و تشکیل میشود.)

BIos=>Basic input output system
بیت bit
بلوتوث Bluetooth
بدنه Body
پویر bold
قلاب،کروشه Bracket
مرورگر browser
عیب،نقص bug
اشغال busy