بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه حساب ایمیل در google بسازیم.


دوستان به ترتیبی که میگزارم انجام دهید

درکامپیوتر برای کارهای عملی همیشه باید طبق عکس یا فیلم انجام دهید

مرحله اول

 

مرحله دوم

 

مرحله سوم

 

مرحل چهارم

مرحله پنجم

 

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

 

مرحله دهم

مرحله 11