بسمه تعالی

سوالات تستی چهار جوابی Access


1- برای ایجاد پایگاه داده جدید کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1.open

2.more

3.blank database

4. template

 

2- نمونه های و پایگاه داده های از پیش تعریف شده در کدام بخش ذخیره شده اند؟

1.template

2. more

3.sample

4. object

 

3. جهت مشاهده اشیاء در پایگاه داده از کدام بخش استفاده میشود؟

1.customer

2.object type

3.data sheet

4. office button

 

4. انشعاب پایگاه داده در نسخه 2007 کدام است؟

1.acc

2.accdb

3.mdb

4.db

 

5.تمامی اشیای بانک اطلاعاتی مانند جدولها و فرم ها در کدام بخش پنجره ی اصلی دیده میشوند؟

1. ریبون

2. نوار ابزار

3. قاب پیمایش

4. دکمه آفیس

 

6.جهت باز کردن نمونه فایلهای ذخیره شده از کدام کلید میانبر استفاده میکنیم؟

1. ctrl+s

2.ctrl+m

3.ctrl+o

4.ctrl+n

 

7.برای خروج از برنامه Access کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟

1.Exit Access

2.close database

3.close access

4.exit

 

8. نوار منوی Office توسط کدام کلید ترکیبی باز میشود؟

1.ctrl+f

2.ctrl+w

3.alt+f

4.alt+o

 

9. برای ایجاد بانک اطلاعاتی از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1.open

2.ok

3.create

4.browse

 

10.در این شیء (object) داده ها در قالب فیلدها و رکورد ها در ستون و سطرها ذخیره میشوند؟

1.table

2.module

3.page

4.query


جوابهای تستی Access
ردیف گزینه صحیح ردیف گزینه صحیح
1 3 6 3
2 1 7 1
3 2 8 3
4 2 9 3
5 3 10 1

توضیحات کوتاه از جوابها

1-گزینه 3 صحیح است.

open و more جهت باز کردن نمونه های ذخیره شده و Template جهت استفاده از الگوهای آماده میباشد.

 

2-گزینه 1 صحیح است.

توضیحات در جواب 1

 

3-گزینه 2 صحیح است.

کلیه موضوعات و اشیاء مثل جدول ها ،فرم ها ،گزارش ها در بخش object دسته بندی شده اند.

 

4. گزینه 2 صحیح است.

فایلها در پایگاه داده نسخه 2003 با پسوند mdb و در نسخه 2007 با پسوند accdb ذخیره میشوند.

 

5. گزینه 3 صحیح است.

ریبون در نسخه 2007 جایگزین نوار ابزار شده است، دکمه ی آفیس شامل فرامین ایجاد و مدیریت و ذخیره بانک اطلاعاتی و قاب پیمایش محل قرار گرفتن اشیاء شامل جدول و فرم ها می باشد.

 

6. گزینه 3 صحیح است.ctrl+oمعادل گزینه open از بخش منوی آفیس می باشد.ctrl+s نیز معادل save جهت ذخیره سازی و ctrl+nمعادل bland database جهت بانک داده جدید است.

 

7. گزینه 1 صحیح است.

close database برای خروج از فایل جاری eixt access برای خروج از برنامه میباشد.

 

8. گزینه 3 صحیح است.

منوی آفیس که معادل منوی file در نسخه های قبلی است توسط کلید alt+f باز میشود.

 

9. گزینه 3 صحیح است.

گزینه open جهت باز کردن فایلها و گزینهی browse جهت آدرس دهی محل ذخیره سازی کاربرد دارد.

 

10. گزینه 1 صحیح است.

جدول ها متشکل از سطرها و ستون ها هستند.از module جهت برنامه نویسی و از pages برای صفحات وب طراحی شده استفاده میشود و query  نیز پرس و جو ایجاد میکند.