بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات تستی کاربر رایانه+جوابها+توضیحات کوتاه


1- کدام یک از چاپگرهای زیر برای چاپ با کیفیت بالا مناسب است؟

الف)چاپگر سوزنی

ب)چاپگر جوهر افشان

ج)چاپگر لیزری

د)چاپگر حرارتی

 

2- به مخزن جوهر چاپگر های لیزری .......................... می گویند؟

الف)ریبون

ب)درام

ج)کارتریج

د)تونر

 

3- به مخزن جوهر چاپگر جوهر افشان ........................... میگویند؟

الف)ریبون

ب)درام

ج)کارتریج

د)تونر

 

4- برای وارد کردن تصویر داخل کامپیوتر ........................... مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف)پلاتر

ب)اسکنر

ج)پرینتر

د)ماوس

 

5- کاربرد کلید PrtSc چیست؟

الف) ترکیب با کلید های دیگر

ب)تبدیل حروف بزرگ به حروف کوچک

ج)گرفتن عکس از صفحه نمایش

د)کنترول عملکرد عددی صفحه کلید

 

6- تمام دستگاه های زیر ورودی میباشند بجزء؟

الف)Smartbord

ب)Touch Scree

ج)اسکنر

د)Printer

 

7- کدام یک از چاپگر های زیر از انواع ضربه ای نمیباشند؟

الف)ماتریس نقطه ای

ب)لیزری

ج)چرخ دنده ای

د) خورشیدی

 

8- ................... وظیفه کنترول دیسک سخت و کنترول وسایل خروجی را به عهده دارد؟

الف)واژه پرداز

ب) زبان های برنامه نویسی

ج) برنامه های کاربردی

د)سیستم عامل

 

9- صفحه نمایش یا Monitor های کاتدی را ............... میگویند؟

الف)Plasma

ب) CRT

ج)LCD

د)LED

 

10- به کوچکترین واحد حافظه که میتواند مقدار 1 یا 0 را در خود نگهدارد چه میگویند؟

الف)word

ب)Dword

ج)Bit

د)Byte

 

11- کدامیک از دستگاههای زیر ورودی است؟

الف)اسکنر

ب)چاپگر

ج)پلاتر

د) صفحه نمایش

 

12)کوچکترین قسمت تشکیل دهنده هر تصویر چه نام دارد؟

الف)point

ب)پیکسل

ج)پرتو الکترونی

د)resolution

 

13- کدام یک از وسایل زیر جزء وسایل خروجی هستند؟

الف)صفحه کلید

ب)اسکنر

ج)مونیتور

د)موس

 

14- کدام گزینه ها فقط ورودی کامپیوتر است؟

الف) صفحه کلید - چاپگر

ب)هارد دیسک -چاپگر

ج)موشواره- صفحه کلید

د)موشواره- صفحه نمایش

 

15- در دیسک ها داده برروی دایره های هم مرکزی به نام ................ ذخیره میشود؟

الف)صفحه

ب)شیار

ج)قطاع

د)کارتریج

 

16- پد حساسی که موقعیت  انگشت شخص را برروی سطح  خود برای حرکت مکان نما حس میکند ............ نام دارد.

الف)Touch pad

ب)Mous

ج)Trackball

د)Linght pad

 

17- کدام یک از وسایل زیر ورودی و خروجی هستند؟

الف) هارد دیسک

ب)فلاپی دیسک

ج) اسکنر

د)هارد دیسک و فلاپی

 


 

سوالات تستی مفاهیم اولیه رایانه

ردیف

گزینه صحیح

ردیف

گزینه صحیح

1

ج

10

ج

2

د

11

الف

3

ج

12

ب

4

ب

13

ج

5

ج

14

ج

6

د

15

ب

7

ب

16

الف

8

د

17

د

9

ب

   

 

توضیحات کوتاه

1- ج:چاپگرهای لیزری برای چاپ با کیفیت بالا مناسب است.

2- د: به مخزن جوهر چاپگرهای لیزری تونر میگویند

3-ج: به مخزن جوهر چاپگر های جوهر افشان کارتریج میگویند.

4-ب: برای وارد کردن تصویر  داخل کامپیوتر اسکنر مورد استفاده قرار میگیرد.

5-ج: برای گرفتن عکس از صفحه نمایش کلید prtsc بکار میرود.

6-د:printer خروجی است.

7- ب: چاپگر لیزری از نوع ضربه ای نمیباشند.

8-د:سیستم عامل وظیفه کنترل دیسک سخت و کنترل وسایل خروجی را به عهده دارد.

9-ب: صفحه نمایش با monitor های کاتدی را crt میگویند.

10-ج: به کوچکترین واحد حافظه که میتواند مقدار 1 یا 0 را در خود نگهدارد bit  میگویند.

11-الف:اسکنر ورودی است.

12-ب: کوچکترین قسمت تشکیل دهنده هر تصویر پیکسل نام دارد.

13-د: مونیتور از وسایل زیر وسایل خروجی است.

14-ج: موشوارده -صفحه کلید تنها ورودی هستند.

15-ب:در دیسک ها داده ها بر روی دایره های هم مرکزی به نام شیار ذخیره میشود.

16- الف:پد حساسی که موقعیت انگشت شخص را روی سطح خود برای حرکت مکان نما حس میکند Touch pad نام دارد.

17-د:هارد دیسک و فلاپی از وسایل زیر ورودی و خروجی هستند.